Horyzont

Horyzont 2020 to program ramowy na rzecz badań i innowacji na lata 2014-2020.

Budżet: 79 mld euro.

H2020 składa się z trzech filarów:

1. Doskonała baza naukowa (Excellent science) –Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC), Akcje Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA).

· Wspieranie najbardziej uzdolnionych i twórczych osób oraz ich zespołów (pionierskie badania);

· Finansowanie współpracy badawczej, aby otworzyć nowe i obiecujące dziedziny badań naukowych i innowacji poprzez wspieranie przyszłych i powstających technologii;

· Zapewnienie naukowcom doskonałego szkolenia i możliwości rozwoju kariery (MSCA);

· Zapewnienie Europie światowej klasy infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich badaczy w Europie i poza jej granicami.

ERC:

· Swoboda w doborze tematu – nie ma żadnych odgórnych priorytetów;

· Swoboda w wyborze instytucji goszczącej (Applicant Legal Entity): może to być instytut macierzysty lub inna instytucja naukowa w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym;

· Lider może pochodzić z dowolnego kraju świata ale musi być zatrudniony przez instytucję goszczącą w kraju UE lub stowarzyszonym;

· Członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata i pracować w swoim instytucie, albo przenieść się do instytucji goszczącej lidera.

MSCA:

· Otwarte dla wszystkich dziedzin badań i innowacji, począwszy od badań podstawowych aż do zastosowań rynkowych i innowacyjnych;

  • Otwarte dla wszystkich dyscyplin naukowych;
  • Nacisk kładziony na udział poza akademickiego sektora (przemysł, MŚP);

· Mobilność jest kluczowa, finansowanie jest uzależnione od zmiany kraju pobytu przez naukowca.

2. Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) – modele biznesowe, modele zarządzania, aspekty społeczne i kulturowe innowacji.

· Poprawa atrakcyjności Europy jako miejsca na inwestycje w zakresie badań naukowych i innowacji (w tym eko-innowacji);

· Wspieranie działań zgodnych z potrzebami sektora biznesu;

  • Inwestycje w kluczowe technologie przemysłowe;

· Zmaksymalizowanie potencjału wzrostu europejskich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im odpowiedniego poziomu finansowania;

· Innowacyjne MŚP otrzymają wsparcie, które umożliwi im przekształcenie się w wiodące przedsiębiorstwa światowe.

3. Wyzwania społeczne (Societal challenges) – dziedzictwo, kultura, historia, aspekty prawne i ekonomiczno-społeczne, podnoszenie świadomości.

Finansowanie skupia się na następujących wyzwaniach:

  • Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan;

· Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna;

  • Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia;

· Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport;

· Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami;

· Integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.

Zasady uczestnictwa: Projekty mogą być realizowane wyłącznie przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych.

Przydatne linki:

Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies