Rada Nadzorująca Centrum Transferu Technologii UR

 

Organem opiniodawczo-doradczym Centrum Transferu Technologii jest Rada Nadzorująca, która działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku z późn. zm – Prawo o szkolnictwie wyższym, regulacje Statutu Uczelni.

Do zadań Rady Nadzorującej CTT należy w szczególności opiniowanie kierunków działań CTT oraz wieloletnich i rocznych planów działań, w tym rocznych planów rzeczowo-finansowych jak również rocznych sprawozdań Dyrektora CTT.

Na podstawie zapisów znowelizowanego Regulaminu Rady Nadzorującej CTT kadencja Rady Nadzorującej jest czteroletnia i odpowiada kadencji władz Uczelni a jej Członków powołuje oraz odwołuje Rektor, zaś posiedzenia Rady Nadzorującej odbywają się minimum cztery razy w roku.

 

Skład Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii UR
na lata 2016 – 2020

Imię i Nazwisko                

Funkcja                

Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś

-

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab. Marcin Rapacz

-

Przewodniczący Rady Nadzorującej CTT

mgr Tomasz Szanser

-

Kanclerz UR

mgr Maciej Oleksiak

-

Kwestor UR

Prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk

-

Dziekan Wydziału Rolniczo - Ekonomicznego

Prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski

-

Dziekan Wydziału Leśnego

Prof. dr hab. inż. Czesław Klocek

-

Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński

-

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur

-

Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska

-

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR

-

Dziekan Wydziału Technologii Żywności

dr hab. lek. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR

-

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ - UR

Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski

-

Przewodniczący Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

 

Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies