Rada Nadzorująca

Rada Nadzorująca Centrum Transferu Technologii UR.

Organem opiniodawczo-doradczym Centrum Transferu Technologii jest Rada Nadzorująca, która działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku z późn. zm – Prawo o szkolnictwie wyższym, regulacje Statutu Uczelni.

Do zadań Rady Nadzorującej CTT należy w szczególności opiniowanie kierunków działań CTT oraz wieloletnich i rocznych planów działań, w tym rocznych planów rzeczowo-finansowych jak również rocznych sprawozdań Dyrektora CTT.

Na podstawie zapisów znowelizowanego Regulaminu Rady Nadzorującej CTT kadencja Rady Nadzorującej jest czteroletnia i odpowiada kadencji władz Uczelni a jej Członków powołuje oraz odwołuje Rektor, zaś posiedzenia Rady Nadzorującej odbywają się minimum cztery razy w roku.

Skład Rady Nadzorującej CTT UR przedstawia się następująco:

1.

Prof. dr hab. Marcin Rapacz

-

Przewodniczący Rady Nadzorującej CTT UR

2.

Dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR

-

Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

3.

Mgr Tomasz Szanser

-

Kanclerz UR

4.

Mgr Maciej Oleksiak

-

p. o. Kwestora UR

5.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk

-

Dziekan Wydziału Rolniczo - Ekonomicznego

6.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł

-

Dziekan Wydziału Leśnego

7.

Prof. dr hab. inż. Czesław Klocek

-

Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

8.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski

-

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

9.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur

-

Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

10.

Prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska

-

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

11.

Prof. dr hab. Teresa Fortuna

-

Dziekan Wydziału Technologii Żywności

12.

Prof. dr hab. Dorota Zięba – Przybylska

-

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ - UR

Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies