Projekty zakończone


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
www.ofertaedukacyjna.ur.krakow.pl

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Strona internetowa Projektu — www.kzn.ur.krakow.pl

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6.

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, działanie 111, I edycja.
Budżet projektu wynosi 2 920,431,70 PLN.

http://www.potencjaldydaktyczny.ur.krakow.pl/
stazeipraktyki.ur.krakow.pl

Okres realizacji: 01.04.2014 r. — 30.06.2015 r.

Cel główny: Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia oraz zacieśnienie współpracy Uniwersytetu Rolniczego z pracodawcami poprzez przygotowanie 354 studentów/ek kierunków przyrodniczych i technicznych: Biologii, Biotechnologii, Technologii Żywności, Dietetyki, Towaroznawstwa, Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami, Techniki Rolniczej i Leśnej, Zarządzania i Inżynierii Produkcji do obowiązków zawodowych i wejścia na rynek pracy jako istotnego elementu programu rozwojowego Uczelni do 30.VI.2015 r.

Opis: Projekt skierowany jest do studentów kształcących się na studiach wyższych — 354 studentów studiów stacjonarnych Ii II stopnia z Wydziałów UR: Hodowli i Biologii Zwierząt, Inżynierii Produkcji i Energetyki, Inżynierii Środowiska i Geodezji, Technologii Żywności i kierunku Biotechnologia.

W ramach Projektu przewidziano następujące zadania:

1. Staże krajowe i zagraniczne- odbywają się w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych (Słowacja, Wlk Brytania, Francja), związanych z kierunkiem studiów. Okres realizacji — miesięczne lub 4-miesięczne. Liczba stażystów — 268.

2. Praktyki studenckie — odbywają się w przedsiębiorstwach polskich, związanych z kierunkiem studiów. Okres realizacji — 4 tygodnie. Liczba praktykantów — 86.

3. Rozwój działalności Biura Karier UR — szkolenia dla studentów wchodzących na rynek pracy zakresu:
     — Efektywnej komunikacji w pracy ,
     — Autoprezentacji,
     — Profesjonalnego CV i listu motywacyjnego,
     — Zarządzania czasem.

Wartość dodana projektu:
     — wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia na UR w ramach Programów Rozwojowych,
     — zwiększenie zaangażowania pracodawców,
     — podniesienie kompetencji miękkich i doświadczenia zawodowego studentów,
     — dostosowanie oferty dydaktycznej do rynku pracy.

Projekt nr POIG.01.01.02-10-123/09

Okres realizacji: 01.07.2009 r. — 31.12.2014 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", Działanie 1.1 "Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców przez jednostki naukowe", Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

Opis: Celem projektu o akronimie BIOMASA jest utylizacja wybranych rodzajów biomasy roślinnej oraz niektórych odpadów przemysłu włókienniczego prowadząca do ich przekształcenia w biodegradowalne włókniste materiały polimerowe. Ta transformacja odbywa się metodami biotechnologicznymi, wykorzystującymi procesy fizykochemiczne, enzymatyczne oraz mikrobiologiczne.

Produktami pośrednimi do wytwarzania biodegradowalnych materiałów włóknistych oraz innego rodzaju kompozytów polimerowych są: nanowłókna celulozowe, taktyczny kwas polimlekowy (polilaktyd) oraz ko-poliestry alifatyczno-aromatyczne.

Do otrzymywania nanowłókien celulozowych wykorzystywane są różnego rodzaju słomy zbóż i innych roślin uprawnych, trawy, innego rodzaju biomasa roślinna, jak również odpady przemysłu włókienniczego (bawełna, len). Włókniste materiały i kompozyty otrzymane z użyciem nanowłókien celulozowych są dalej wykorzystywane do wytwarzania nowych funkcjonalnych włókien i włóknin do zastosowań sanitarnych oraz technicznych.

W przypadku syntezy taktycznego polilaktydu optymalnym źródłem biomasy są ziemniaki, ziarna zbóż oraz wytłoki buraczane, które po scukrzeniu są przetwarzane metodą fermentacyjną do kwasu L-mlekowego. Taktyczny polilaktyd jest używany m.in. do otrzymywania biodegradowalnych włókien oraz innych materiałów i kompozytów polimerowych.

Nowe biodegradowalne ko-poliestry alifatyczno-aromatyczne powstają z kolei przez przetworzenie różnego rodzaju biomasy roślin oleistych poprzez ich transestryfikację i chemiczną dimeryzację, a następnie ko-polimeryzację. Są one stosowane w projekcie do wytwarzania biodegradowalnych polimerów włóknistych i kompozytów. W ramach projektu badane są również procesy starzenia i kontrolowanej biodegradacji wytworzonych materiałów, warunki ich recyklingu oraz możliwości zastosowania produktów biodegradacji w rolnictwie.
Projekt jest wykonywany w ramach Działania 1.3, poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Okres realizacji: —

Cel: Wzrost konkurencyjności firm hodowlanych produkujących odmiany zbóż i rozwój sektora usług biotechnologicznych w Polsce. Cele szczegółowe obejmują określenie determinantów odporności zbóż na niedobór wody, na przykładzie jęczmienia jarego jako rośliny modelowej, a następnie wykorzystanie wiedzy do opisania narzędzi biotechnologicznych służących do otrzymywania form odpornych. Jest to więc działanie, którego wynik będzie prowadził do postępu biologicznego. Celem projektu jest również wytworzenie prototypów usług, które mogą być świadczone na rzecz hodowców i producentów rolnych przez firmy biotechnologiczne. W tym zakresie proponowane jest opracowanie markerów służących do oceny materiału pod względem odporności na stres suszy oraz opracowanie metod oceny odporności. Wpłynie to na skrócenie oczekiwania na efekty wdrożeniowe, jak również wytworzy nowe miejsca pracy w sektorze usług biotechnologicznych.

Skład konsorcjum:
— Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni
— Poznańska Hodowla Roślin w Tulcach
— Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN w Poznaniu
— Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
— Instytut Fizjologii Roślin, PAN w Krakowie
— Uniwersytet Śląski w Katowicach
— Instytut Genetyki Roślin, PAN w Poznaniu
— Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
— Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
— Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
— Instytut Agrofizyki, PAN w Poznaniu
— Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

www.kierunkizamawiane.ur.krakow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji: 01.08.2012 — 31.12.2015 r.

Cel: Wspieranie studentów Uniwersytetu Rolniczego rozpoczynających w roku akademickim 2012/2013 trwające VII semestrów studia stacjonarne I na kierunkach zamawianych: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Biotechnologia. Wyrównanie poziomu kształcenia na pierwszym roku studiów zostały zorganizowane zajęcia z matematyki, chemii i fizyki. W ramach realizacji powyższego projektu 49% najlepszych studentów poszczególnych kierunków otrzymuje stypendium motywacyjne odpowiednio 1000 zł, 800 zł i 700 zł. W celu wyrównania poziomu kształcenia Dodatkowo przez cały okres studiów prowadzone są dodatkowe zajęcia dydaktyczne podnoszące atrakcyjność kształcenia, a także obozy naukowe, wykłady z zagranicznymi naukowcami, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia, praktyczne zajęcia z przedsiębiorczości — firma symulacyjna, a także szkolenia z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji.

Na III roku studiów 100 najlepszych studentów i studentek ze wszystkich kierunków zamawianych weźmie udział w praktykach i stażach krajowych i zagranicznych, dzięki którym będzie możliwe zdobycie doświadczenia i wiedzy praktycznej bardzo cenionych na rynku pracy. W ramach Projektu dla niepełnosprawnych studentów kierunków zamawianych organizowane są spotkania z psychologiem oraz warsztaty z doradcą zawodowym. Wychodząc naprzeciw potencjalnym studentom z wadami słuchu Uniwersytet Rolniczy dzięki funduszom unijnym wyposażył w pętle indukcyjne 4 sale wykładowe na trzech Wydziałach Uczelni. Także w ramach Projektu dla maturzystów niedosłyszących i słabosłyszących organizowane są cyklicznie spotkania informacyjno-promocyjne pt.: "Zawód inżyniera dla osób z wadami słuchu". Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies