Projekty zakończone


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
www.ofertaedukacyjna.ur.krakow.pl


Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Strona internetowa Projektu — www.kzn.ur.krakow.pl


Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6.


Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, działanie 111, I edycja.Budżet projektu wynosi 2 920,431,70 PLN.

http://www.potencjaldydaktyczny.ur.krakow.pl/

 

 


stazeipraktyki.ur.krakow.pl

Okres realizacji: 01.04.2014 r. — 30.06.2015 r.

Cel główny: Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia oraz zacieśnienie współpracy Uniwersytetu Rolniczego z pracodawcami poprzez przygotowanie 354 studentów/ek kierunków przyrodniczych i technicznych: Biologii, Biotechnologii, Technologii Żywności, Dietetyki, Towaroznawstwa, Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami, Techniki Rolniczej i Leśnej, Zarządzania i Inżynierii Produkcji do obowiązków zawodowych i wejścia na rynek pracy jako istotnego elementu programu rozwojowego Uczelni do 30.VI.2015 r.

Opis: Projekt skierowany jest do studentów kształcących się na studiach wyższych — 354 studentów studiów stacjonarnych Ii II stopnia z Wydziałów UR: Hodowli i Biologii Zwierząt, Inżynierii Produkcji i Energetyki, Inżynierii Środowiska i Geodezji, Technologii Żywności i kierunku Biotechnologia.

W ramach Projektu przewidziano następujące zadania:

1. Staże krajowe i zagraniczne- odbywają się w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych (Słowacja, Wlk Brytania, Francja), związanych z kierunkiem studiów. Okres realizacji — miesięczne lub 4-miesięczne. Liczba stażystów — 268.

2. Praktyki studenckie — odbywają się w przedsiębiorstwach polskich, związanych z kierunkiem studiów. Okres realizacji — 4 tygodnie. Liczba praktykantów — 86.

3. Rozwój działalności Biura Karier UR — szkolenia dla studentów wchodzących na rynek pracy zakresu:
     — Efektywnej komunikacji w pracy ,
     — Autoprezentacji,
     — Profesjonalnego CV i listu motywacyjnego,
     — Zarządzania czasem.

Wartość dodana projektu:
     — wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia na UR w ramach Programów Rozwojowych,
     — zwiększenie zaangażowania pracodawców,
     — podniesienie kompetencji miękkich i doświadczenia zawodowego studentów,
     — dostosowanie oferty dydaktycznej do rynku pracy.
Projekt nr POIG.01.01.02-10-123/09

Okres realizacji: 01.07.2009 r. — 31.12.2014 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", Działanie 1.1 "Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców przez jednostki naukowe", Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

Opis: Celem projektu o akronimie BIOMASA jest utylizacja wybranych rodzajów biomasy roślinnej oraz niektórych odpadów przemysłu włókienniczego prowadząca do ich przekształcenia w biodegradowalne włókniste materiały polimerowe. Ta transformacja odbywa się metodami biotechnologicznymi, wykorzystującymi procesy fizykochemiczne, enzymatyczne oraz mikrobiologiczne.

Produktami pośrednimi do wytwarzania biodegradowalnych materiałów włóknistych oraz innego rodzaju kompozytów polimerowych są: nanowłókna celulozowe, taktyczny kwas polimlekowy (polilaktyd) oraz ko-poliestry alifatyczno-aromatyczne.

Do otrzymywania nanowłókien celulozowych wykorzystywane są różnego rodzaju słomy zbóż i innych roślin uprawnych, trawy, innego rodzaju biomasa roślinna, jak również odpady przemysłu włókienniczego (bawełna, len). Włókniste materiały i kompozyty otrzymane z użyciem nanowłókien celulozowych są dalej wykorzystywane do wytwarzania nowych funkcjonalnych włókien i włóknin do zastosowań sanitarnych oraz technicznych.

W przypadku syntezy taktycznego polilaktydu optymalnym źródłem biomasy są ziemniaki, ziarna zbóż oraz wytłoki buraczane, które po scukrzeniu są przetwarzane metodą fermentacyjną do kwasu L-mlekowego. Taktyczny polilaktyd jest używany m.in. do otrzymywania biodegradowalnych włókien oraz innych materiałów i kompozytów polimerowych.

Nowe biodegradowalne ko-poliestry alifatyczno-aromatyczne powstają z kolei przez przetworzenie różnego rodzaju biomasy roślin oleistych poprzez ich transestryfikację i chemiczną dimeryzację, a następnie ko-polimeryzację. Są one stosowane w projekcie do wytwarzania biodegradowalnych polimerów włóknistych i kompozytów. W ramach projektu badane są również procesy starzenia i kontrolowanej biodegradacji wytworzonych materiałów, warunki ich recyklingu oraz możliwości zastosowania produktów biodegradacji w rolnictwie.Projekt jest wykonywany w ramach Działania 1.3, poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Okres realizacji: —

Cel: Wzrost konkurencyjności firm hodowlanych produkujących odmiany zbóż i rozwój sektora usług biotechnologicznych w Polsce. Cele szczegółowe obejmują określenie determinantów odporności zbóż na niedobór wody, na przykładzie jęczmienia jarego jako rośliny modelowej, a następnie wykorzystanie wiedzy do opisania narzędzi biotechnologicznych służących do otrzymywania form odpornych. Jest to więc działanie, którego wynik będzie prowadził do postępu biologicznego. Celem projektu jest również wytworzenie prototypów usług, które mogą być świadczone na rzecz hodowców i producentów rolnych przez firmy biotechnologiczne. W tym zakresie proponowane jest opracowanie markerów służących do oceny materiału pod względem odporności na stres suszy oraz opracowanie metod oceny odporności. Wpłynie to na skrócenie oczekiwania na efekty wdrożeniowe, jak również wytworzy nowe miejsca pracy w sektorze usług biotechnologicznych.

Skład konsorcjum:
— Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni
— Poznańska Hodowla Roślin w Tulcach
— Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN w Poznaniu
— Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
— Instytut Fizjologii Roślin, PAN w Krakowie
— Uniwersytet Śląski w Katowicach
— Instytut Genetyki Roślin, PAN w Poznaniu
— Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
— Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
— Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
— Instytut Agrofizyki, PAN w Poznaniu
— Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
www.kierunkizamawiane.ur.krakow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji: 01.08.2012 — 31.12.2015 r.

Cel: Wspieranie studentów Uniwersytetu Rolniczego rozpoczynających w roku akademickim 2012/2013 trwające VII semestrów studia stacjonarne I na kierunkach zamawianych: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Biotechnologia. Wyrównanie poziomu kształcenia na pierwszym roku studiów zostały zorganizowane zajęcia z matematyki, chemii i fizyki. W ramach realizacji powyższego projektu 49% najlepszych studentów poszczególnych kierunków otrzymuje stypendium motywacyjne odpowiednio 1000 zł, 800 zł i 700 zł. W celu wyrównania poziomu kształcenia Dodatkowo przez cały okres studiów prowadzone są dodatkowe zajęcia dydaktyczne podnoszące atrakcyjność kształcenia, a także obozy naukowe, wykłady z zagranicznymi naukowcami, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia, praktyczne zajęcia z przedsiębiorczości — firma symulacyjna, a także szkolenia z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji.

Na III roku studiów 100 najlepszych studentów i studentek ze wszystkich kierunków zamawianych weźmie udział w praktykach i stażach krajowych i zagranicznych, dzięki którym będzie możliwe zdobycie doświadczenia i wiedzy praktycznej bardzo cenionych na rynku pracy. W ramach Projektu dla niepełnosprawnych studentów kierunków zamawianych organizowane są spotkania z psychologiem oraz warsztaty z doradcą zawodowym. Wychodząc naprzeciw potencjalnym studentom z wadami słuchu Uniwersytet Rolniczy dzięki funduszom unijnym wyposażył w pętle indukcyjne 4 sale wykładowe na trzech Wydziałach Uczelni. Także w ramach Projektu dla maturzystów niedosłyszących i słabosłyszących organizowane są cyklicznie spotkania informacyjno-promocyjne pt.: "Zawód inżyniera dla osób z wadami słuchu". 

ŚRODOWISKO BEZ BARSZCZU SOSNOWSKIEGO (Heracleum Sosnowskyi Manden.)

Okres realizacji: 01.04.2014 r. — 30.04.2016 r.

Wartość projektu: 3 798 806,00 PLN; Intensywność dofinansowania: 85% Kwota dofinansowania: 3 228 985,00 PLN

Opis: Celem projektu jest inwentaryzacja, monitoring, zniszczenie i wyeliminowanie roślin barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.) na obszarze 31 gmin woj. małopolskiego oraz wybranych obszarach należących do Uniwersytetu Rolniczego i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Województwie Małopolskim.

Opis i realizacja działań: Barszcz Sosnowskiego występuje na polach, nieużytkach, nad brzegami cieków wodnych itp. Utrudnieniem w zwalczaniu tej rośliny jest wysoki współczynnik rozmnażania, odporność herbicydy oraz potrzeba wieloletniego i dokładnego stosowania zabiegów niszczących na obszarze jej występowania.

POWIERZCHNIA WYSTĘPOWANIA

Łączna powierzchnia występowania barszczu wynosi 134 ha. Rośliny przywiezione do Polski osiągają 4 m. Dojrzała roślina zajmuje powierzchnię do 4 m2, powodując zanikanie roślinności endemicznej stanowiącej element rodzimej bioróżnorodności.

Powiaty: olkuski, krakowski, dąbrowsko-tarnowski, Tarnów, brzeski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański, wielicki, limanowski, myślenicki, wadowicki.

Gminy: Bukowno, Trzyciąż, Wolbrom, Kocmyrzów, Luborzyca, Zielonki, Dąbrowa Tarnowska, Gromnik, Tarnów, Szerzyny, Czchów, Krynica Zdrój, Łącko, Korzenna, Kamionka Wielka, Podegrodzie, Szaflary, Nowy Targ- miasto, Ochotnica Dolna, Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Biały Dunajec, Kłaj, Gdów, Mszana Dolna, Lubień, Wiśniowa, Wieprz, Dobczyce.

Aspekt środowiskowy zrównoważony rozwój jest kluczowy i będzie realizowany poprzez zatrzymanie zapierania rodzimych gatunków przez inwazyjny Barszcz Sosnowskiego przy uwzględnianiu zasad ustawy o ochronie przyrody (przy braku planów ochronnych Natura 2000), szczególnie w rejonie akwenów wodnych i siedlisk cennych przyrodniczo.

W ramach zrównoważonego rozwoju zostaną podjęte ekologiczne działania, które wpłyną na wzrost świadomości i utrwalenie pozytywnych postaw wśród społeczności lokalnej.

Aspekt ekonomiczny zrównoważony rozwój jest ważny dla realizacji projektu i będzie polegać na przywróceniu do użytkowania rolniczego gruntów zdewastowanych przez inwazyjny gatunek, zostaną udostępnione obszary dla celów wypoczynkowych.

Aspekt społeczny jest kluczowy dla realizacji projektu i będzie realizowany dla podniesienia jakości życia mieszkańców gmin oraz informowanie społeczeństwa na temat działań podejmowanych w projekcie.

Równość szans kobiet i mężczyzn zostanie zapewniona w ramach działań projektu poprzez reprezentowanie i oraz udział zarówno kobiet jak i mężczyzn na każdym etapie realizacji projektu uwzględniając różne uwarunkowania oraz specyficzne potrzeby płci. Kobiety i Mężczyźni będą mieć równe szanse i prawa we wszystkich obszarach projektu. Dobre rządzenie będzie opierać się na dobrych praktykach oraz racjonalności działań, zapewnieniu przejrzystości i jawności, zgodności z prawem krajowym i unijnym.


Zarządzanie kryzysowe obszarem natura 2000 w warunkach powodzi na przykładzie Małopolskiego Przełomu Wisły (km 254+000-307+000)

http://www.kiw.ar.krakow.pl/bprojects/2014/rmn2000.htm

Projekt dofinansowany z funduszy EOG 2009-2014.

Okres realizacji: 01.01.2014 — 30.04.2016

Cel: przeprowadzenie monitoringu populacji najcenniejszych gatunków: rybitwy białoczelnej, rybitwy rzecznej, kumaka nizinnego, bolenia, różanki, piskorza, kozy pospolitej, kiełbia białopłetwego i Kesslera i ich siedlisk. Monitoring zwierząt obejmuje ich rozmieszczenie i aktywność w terenie (refugia, bazy żerowiskowe, tokowiska i miejsca rozrodu, zasięg aktywności dobowej). Monitoring siedlisk – mapowanie i waloryzację. Monitoring funkcjonowania środowiska rzeki- zmian powodziowych (wyspy, mielizny, starorzecza, zmiany morfologii koryta i doliny itp.) i zagrożeń dla cennych gatunków wynikających z typowych działań przeciwpowodziowych: przebudowy wałów, modyfikowania przebiegu nurtu, zmian morfologii koryta. W ramach projektu zostanie wykonana ocena równowagi hydrodynamicznej rzeki Wisły (profil podłużny, układ poziomy koryta, transport rumowiska, interaktywności terenów zalewowych, warunków przepływów katastrofalnych i zmian konfiguracji dna, w tym utrzymywania się wysp i tworzenia starorzeczy) oraz fizyko-chemicznych właściwości wody. Wykonany zostanie także model numeryczny warunków hydraulicznych przepływu i odniesiony do monitoringu walorów przyrodniczych. W efekcie projektu dla zagrożonych gatunków na 254- 307 km odcinku rzeki Wisły w okolicach Sandomierza powstaną mapy: stref bezpieczeństwa hydrologicznego i stref o dopuszczalnych działaniach przeciwpowodziowych oraz mapa stref konfliktowych, gdzie pogodzenie ochrony gatunków i przeciwpowodziowej jest trudne. Dla sytuacji takich będą opracowane modelowe rozwiązania. Wyniki monitoringu przełożą się na tworzenie zadań dla obszarów chronionych w dolinie Wisły, dając materiał dla samorządów i administracji oraz dla projektantów działań przeciwpowodziowych i sztabów kryzysowych w sytuacji zagrożenia. Wyniki projektu zostaną skonsultowane ze wszystkimi stronami lokalnego konfliktu społecznego, w celu wypracowania optymalnych rozwiązań. Projekt jest innowacyjny w skali światowej, nigdzie dotychczas nie zastosowano tak nowoczesnych rozwiązań dla bezpośredniej ochrony przyrody.

 

INNOWACYJNY SYSTEM SELEKCJI JĘCZMIENIA I PSZENŻYTA OPARTY
O NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA FENOMIKI I GENOMIKI

Okres realizacji: 01.10.2012 r. — 30.09.2015 r.

Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A.
Całkowity koszt realizacji Projektu: 6 288 474 zł, w tym dofinansowanie z NCBiR: 4 527 621 zł.

Skład konsorcjum:
1. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — lider
2. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
3. Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk
4. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
5. DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Cel główny: Opracowanie gotowej do wdrożenia w polskiej hodowli jęczmienia i pszenżyta, technologii selekcji genotypów o pożądanych cechach użytkowych opartej o ich identyfikację za pomocą markerów molekularnych.

Opis: W ramach projektu zaplanowano opracowanie innowacyjnego systemu fenotypowania w stosunku do obecnie komercyjnie stosowanych w Polsce rozwiązań. Ponadto zostanie zweryfikowana skuteczność i opracowany system generowania nowych markerów w miarę wzrastających potrzeb hodowli. System opracowanych markerów o potwierdzonej wartości selekcyjnej służący do identyfikacji cech pożądanych w materiałach hodowlanych zostanie przygotowany do badań przedwdrożeniowych przez partnerów komercyjnych projektu.


OPRACOWANIE TECHNOLOGII PIECZYWA FUNKCJONALNEGO W OPARCIU O ŻUR PIEKARSKI WZBOGACANY WYSELEKCJONOWANYMI BAKTERIAMI FERMENTACJI MLEKOWEJ

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A

Okres realizacji: 1.09.2014 r. — 31.08.2017 r.

Cel: Opracowanie technologii produkcji pieczywa funkcjonalnego w oparciu o tradycyjny żur piekarski sporządzony z mąki razowej: żytniej, z pszenicy zwyczajnej i z pszenicy orkiszowej, wzbogacany wyselekcjonowanymi bakteriami fermentacji mlekowej. Badania obejmują charakterystykę efektów biologicznych i technologicznych suplementacji żuru bakteriami fermentacji mlekowej oraz opracowanie różnego rodzaju pieczywa wytwarzanego z udziałem mąk z pełnego przemiału pszenicy, orkiszu, żyta. Ponadto przewiduje się opracowanie zestawu innowacyjnych szczepionek opartych o bakterie mlekowe wyselekcjonowane pod kątem optymalnego efektu technologicznego i właściwości funkcjonalnych pieczywa razowego.

Skład konsorcjum:
— Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie,
— Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Katedra Technologii Węglowodanów),
— Piekarnia "VINI" w Rogoźniku Śląskim.


OPRACOWANIE NOWEJ TECHNOLOGII I MODELU FUNKCJONALNEGO MASZYNY DO REKULTYWACJI PÓL PO UPRAWIE WIERZBY ENERGETYCZNEJ
Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A

Okres realizacji: 07.2014 r. — 12.2016 r.

Cel: Likwidacja plantacji wierzby energetycznej wymaga dużych nakładów energetycznych, co wynika z konieczności rozdrobnienia ok. 15-20 tysięcy karp i ich systemów korzeniowych na pow. 1 ha. Jest to zabieg kosztochłonny i wymagający dużych nakładów robocizny. Już obecnie, a z pewnością w przyszłości pojawią się problemy likwidacji plantacji — wynikające z zakończenia ich użytkowania lub zaniechania uprawy wierzby i przeznaczenia pól pod uprawę innych roślin. Opracowanie technologii energooszczędnej, mniej kosztochłonnej niż obecnie jest oczekiwane przez właścicieli plantacji i firm świadczących usługi.

Projekt przewiduje:
1) opis systemu korzeniowego wierzby energetycznej (zagadnienie relatywnie słabo rozpoznane),
2) porównawcze badania technologii likwidacji plantacji dostępnymi na rynku maszynami,
3) opracowanie modelu funkcjonalnego maszyny umożliwiającej efektywne i energooszczędne rozdrabnianie karp i systemu korzeniowego,
4) opracowanie nowej technologii likwidacji plantacji.

Skład konsorcjum:
— Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
— Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
— Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PROMAR" Sp. z o.o. w Poznaniu.

 

Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego

Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A

Okres realizacji: 01.03.2015 – 28.02.2015

Całkowity koszt projektu: 3 812 687 zł, w tym dofinansowanie NCBiR 3 590 311 zł

Skład konsorcjum:

1. Instytut Genetyki Roślin PAN - lider

2. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR

3. Instytut Fizjologii Roślin PAN

4. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., Pion Hodowli Roślin – Oddział Hodowli Roślin Wiatrowo

5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

6. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

7. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Cel projektu: opracowanie gotowej do wdrożenia w spółkach hodowlanych technologii monitorowania genotypów łubinu wąskolistnego pod względem cech użytkowych za pomocą markerów DNA. Kompleksowe fenotypowanie obejmie odmiany uprawne z różnych krajów, obiekty hodowlane i populacje dzikie. Oceniane cechy z zakresu morfologii i fizjologii wzrostu rośliny, struktury plonu oraz zawartości składników żywieniowych i antyżywieniowych w nasionach: białka, błonnika, fenoli, tłuszczu, alkaloidów i antyoksydantów. Analizowana będzie też odporność na stresy abiotyczne (chłód, suszę glebową) i biotyczne (antraknozę, fuzariozę) oraz zdolność do symbiotycznego wiązania azotu atmosferycznego.

 

Funkcjonalny model automatu z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny żywotności żołędzi na podstawie automatycznego rozpoznawania topografii zmian mumifikacyjnych

Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A

Okres realizacji: 01.03.2015 - 31.12.2017

Całkowity koszt projektu: 2 370 600 zł, w tym dofinansowanie z NCBiR 2 351 100 zł

Skład konsorcjum:

1. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – lider

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR

4. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

Cel projektu: opracowanie automatu do skaryfikacji żołędzi z systemem wizyjnym do oceny topografii zmian mumifikacyjnych, uwidocznionych na przekroju. Stopień mumifikacji byłby innowacyjną cechą rozdzielczą, wykorzystywaną bezpośrednio do sortowania nasion, w zależności od ich żywotności.

 

Biokonwersja odpadów pofermentacyjnych z biogazowni: ochrona wód i paliwo III generacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2016

Całkowity koszt projektu: 2 850 914 zł, dofinansowanie NCBiR 1 740 801 zł, dofinansowanie NFOŚiGW 538 733 zł

Skład konsorcjum:

1. EKOSPOT Sp. z o.o. – lider

2. Uniwersytet Jagielloński

3. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

4. Politechnika Łódzka

Cel projektu: opracowanie technologii biokonwersji odpadów pofermentacyjnych (faza B+R) i jej wdrożenie w przemysłowej biogazowni w Kutnie (faza W). Koncepcja badawcza opiera się na wykorzystaniu mikroalg i osadu czynnego. Jest to innowacyjny kierunek badawczy, który wyeliminuje problem zagospodarowania odpadów powstających w biogazowniach w procesie produkcji energii z OZE. Sukces projektu za zielone światło dla masowego rozwoju energetyki opartej na biogazie w Polsce i za granicą.

 

„Proekologiczne wytwarzanie nawozów organiczno-mineralnych na bazie odpadów: ubocznych produktów spalania i biogazyfikacji biomasy” (EKO-BIONOM)

Projekt finansowany z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt B+R konsorcjum EKO-BIONOM dotyczy 5 obszaru tematycznego wspieranego w ramach Programu GEKON. Główną osią projektu jest problem "zerowego" odzysku odpadów ze spalania 100% biomasy w polskich elektrowniach oraz nieefektywne wykorzystanie innego odpadu z energetycznego wykorzystania biomasy, tj. pofermentu z biogazyfikacji. Innowacja dotyczy prawie stuprocentowej efektywnej utylizacji popiołów oraz alternatywnej metody wykorzystania pofermentu z biogazowni rolniczych. Rozwiązanie ujęte w projekcie polega na wykorzystaniu odpadów do produkcji innowacyjnego organiczono - mineralnego nawozu dla rolnictwa w postaci prostego do aplikacji granulatu. Nawóz będzie wzbogacony m.in. w grzyby typu Trichoderma. Stanowić on będzie tanią alternatywę dla nawozów mineralnych i innowację na rynku nawozów organiczno-mineralnych. Projekt jest innowacyjny i proekologiczny.

 

„EkoRDF - innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni - kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce” (EKO-RDF)

Projekt finansowany z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EkoRDF pierwszy tego typu projekt B+R w Polsce. Dotyczy 5. obszaru tematycznego Programu GEKON. Główną osią projektu jest efektywne zagospodarowanie 45% z puli odpadów komunalnych poprzez przygotowanie ich do energetycznego wykorzystania w systemie elektrowni i ciepłownictwie. Poprzez innowacyjne wykorzystanie dodatków waloryzujących i wpływ niskotemperaturowej plazmy planuje się wytworzyć stabilne i bezpieczne paliwo, które stanowi remedium na problemy polskiego systemu gospodarki odpadami.

Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies