Własność intelektualna

CTT UR w ramach wykonywania swoich zadań zapewnia pracownikom Uniwersytetu niezbędną pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej (zgłoszenia do Urzędu Patentowego, COBORU, know-how).

CTT wybiera rzecznika patentowego specjalizującego się w opracowywaniu zgłoszeń wynalazczych w danej dziedzinie. Ze środków CTT pokrywane są koszty wynagrodzenia rzecznika, zgłoszenia do Urzędu Patentowego oraz koszty ochrony wynalazku obejmujący 1, 2 i 3 rok ochrony. Opłaty za pozostałe okresy ochronne ponosi Katedra/Zakład twórcy.

Zgodnie z Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi oraz Prawami Własności Przemysłowej oraz Zasad Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pracownik naukowy zobowiązany jest:

  • złożyć do kierownika jednostki wniosku o wyrażenie zgody na publikację w przypadku dobra intelektualnego, które z uwagi na charakter badań (badania podstawowe) nie ma wartości gospodarczej,
  • zgłosić do Dyrektora CTT wszystkie stworzone w ramach stosunku pracy dobra intelektualne, które w ocenie twórcy mają wartość gospodarczą, celem podjęcia stosownych kroków umożliwiających komercjalizację,
  • do nieujawniania informacji na temat metod i rezultatów prac badawczych i rozwojowych podlegających ochronie prawnej.


Wniosek do Kierownika jednostki o wyrażenie zgody na publikację — [pobierz]
Wniosek do CTT o objęcie ochroną patentową lub know-how rozwiązania naukowo-technicznego — [pobierz]
Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi... — [pobierz]

Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies