ZINTEGROWANY PROGRAM UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE


           „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt będzie realizowany w okresie 01.05. 2018r. - 31.05. 2021r.


CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST:

·         poprawa jakości funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez realizację Programu Zintegrowanego uczelni dla kadry akademickiej i studentów,

·         podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,

·         wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego,

·         wsparcie świadczeń wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier wspomagających studentów/ki w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomi wyższym w obszarze kluczowym dla gospodarki i rozwoju kraju 

 

GRUPA DOCELOWA:

·         kadra kierownicza i administracyjna Uniwersytetu Rolniczego - szkolenia

·         kadra dydaktyczna Uniwersytetu Rolniczego - 3 miesięczne staże krajowe i zagraniczne, szkolenia

·         pracownik Biura Karier UR - szkolenia

·         studenci rozpoczynający w roku akademickim 2019/2020 studia II stopnia  na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Leśnictwo, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami (w tym studenci będący cudzoziemcami) - program kształcenia w języku angielskim

 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH:

·         PRINCE 2 - poziom Practitioner i Foundation

·         Program Horyzont 2020 wymogi i realia

·         Zarządzanie czasem i organizacja pracy

·         Efektywna komunikacja interpersonalna + asertywność

·         Radzenie sobie ze stresem

·         Szkolenia językowe

·         Studia podyplomowe – Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE

 

SZKOLENIA DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ UR:

·         Zastosowanie Statistica w planowaniu badań empirycznych i  opracowywaniu ich wyników w naukach przyrodniczych (obsługa programu Statistica, przygotowywanie danych na potrzeby analiz statystycznych)

·         Sieci neuronowe (metody uczenia sieci neuronowych, Statisctica  Automatyczne Sieci Neuronowe)

·         Data mining (idee data mining, Statistica Data Miner, moduły systemu Statistica Data Miner)

·         Analizy wielowymiarowe (skale pomiaru zjawisk, zmienna losowa, graficzne metody prezentacji danych, regresja wieloraka)

·         Szkolenia językowe

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DLA STUDENTÓW:

·         Zajęcia prowadzone w języku angielskim również przez wykładowców z  zagranicznych uczelni

·         Bezpłatne ćwiczenia terenowe dla studentów Leśnictwa

·         Zakwaterowanie i utrzymanie studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, będących cudzoziemcami na terenie Polski przez okres 14 miesięcy

 

REZULTATY PROJEKTU:

·         Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej  w obszarze zarządzania finansami, projektami, kapitałem ludzkim, nabycie kompetencji twardych

·         Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni w kontekście dostosowania Uczelni do wymogów wprowadzonych w reformie szkolnictwa wyższego

·         Podniesienie kompetencji pracowników uczelni  w zakresie: zarządzania projektami oraz pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

·         Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UR w zakresie prowadzenia dydaktyki i  rozwoju kompetencji  językowych

·         Podniesienie kompetencji pracowników Biura Karier Uniwersytetu Rolniczego w zakresie poszukiwania pracy i wzmacniania motywacji studentów

·         Poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy specjalistycznej  oraz  rozwój kompetencji językowych przez studentów objętych projektem.

 

WAROŚĆ PROJEKTU:

 

Dofinansowanie: 6 154 772,10 zł, w tym wkład EFS 5 968 897,98 zł

 

 

SZANSA NA SUKCES PO UR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od 1 kwietnie 2016 roku do 31 stycznia 2019 roku realizuje Projekt pn.: "SZANSA NA SUKCES PO UR", finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Osi Priorytetowej "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym".

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych i w zakresie przedsiębiorczości na VI i VII semestrze studiów stacjonarnych I stopnia oraz skierowany jest do 480 studentów Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie z:

 • Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego (120 osób):
  • Kierunek Ochrona Środowiska – 60 osób;
  • Kierunek Rolnictwo – 60 osób.
 • Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt (120 osób):
  • Kierunek Zootechnika – 120 osób.
 • Wydziału Technologii Żywności (120 osób):
  • Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – 60 osób;
  • Kierunek Dietetyka – 60 osób.
 • Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa (120 osób):
  • Kierunek Ogrodnictwo – 60 osób;
  • Kierunek Biotechnologia – 60 osób.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU :

 • 480 studentów zostanie objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju;
 • 480 studentów podniesie swoje kompetencje zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości, komunikacyjne i informatyczne poprzez szkolenia certyfikowane i zajęcia warsztatowe;
 • 480 studentów podniesie kompetencje zawodowe i komunikacyjne poprzez wizyty studyjne;
 • 480 studentów podniesie kompetencje zawodowe i komunikacyjne poprzez zadania praktyczne w formie projektowej;
 • 50 studentów po zakończeniu udziału w projekcie będzie kontynuować kształcenie na studiach II stopnia lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia;
 • zostanie przeprowadzonych 24 wizyty studyjne we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dla 480 studentów.

WARTOŚĆ PROJEKTU : 1 779 518,82 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 720 022,82 PLN.

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANE BĘDĄ :

 • indywidualne bilanse kompetencji studenckich;
 • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe;
 • wizyty studyjne we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym;
 • zadania praktyczne w formie projektowej.

POSZUKUJĘ SPECJALISTÓW PO UR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od 1 kwietnie 2016 roku do 31 stycznia 2019 roku realizuje Projekt pn.: "POSZUKUJĘ SPECJALISTÓW PO UR", finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Osi Priorytetowej "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym".

 

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych i w zakresie przedsiębiorczości na VI i VII semestrze studiów stacjonarnych I stopnia oraz skierowany jest do 360 studentów Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie z:

 • Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki (120 osób):
  • Kierunek Technika Rolnicza i Leśna – 60 osób;
  • Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 60 osób.
  • Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji (120 osób):
 • Kierunek Inżynieria Środowiska – 60 osób;
 • Kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna – 60 osób.
 • Wydziału Leśnego (120 osób):
  • Kierunek Gospodarka Leśna – 60 osób;
  • Kierunek Ochrona Zasobów Leśnych – 60 osób.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 • 360 studentów zostanie objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju;
 • 360 studentów podniesie swoje kompetencje zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości, komunikacyjne i informatyczne poprzez szkolenia certyfikowane i zajęcia warsztatowe;
 • 360 studentów podniesie kompetencje zawodowe i komunikacyjne poprzez wizyty studyjne;
 • 360 studentów podniesie kompetencje zawodowe i komunikacyjne poprzez zadania praktyczne w formie projektowej;
 • 50 studentów po zakończeniu udziału w projekcie będzie kontynuować kształcenie na studiach II stopnia lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia;
 • zostanie przeprowadzonych 18 wizyt studyjnych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dla 360 studentów.


WARTOŚĆ PROJEKTU : 1 371 939,06 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 323 267,06 PLN.

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANE BĘDĄ :

 • indywidualne bilanse kompetencji studenckich;
 • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe;
 • wizyty studyjne we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym;
 • zadania praktyczne w formie projektowej.

2016-07-01 2016-07-01 Informacje o projekcie "Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces"

Informacje o projekcie:
„Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces” (nr projektu POWR.03.01.00-00-S246/15) – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Cel główny: Podniesienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych oraz doświadczenia praktycznego przez organizację i przeprowadzenie wysokiej jakości programów trzymiesięcznych staży krajowych i zagranicznych dla 153 studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie studiujących na Wydziale Rolniczo Ekonomicznym na kierunkach Rolnictwo oraz Ochrona Środowiska.
Objęci wsparciem zostaną studenci po VI semestrze studiów I stopnia oraz po III semestrze studiów II stopnia.
Projekt będzie realizowany w okresie 01.04.16r.-31.12.17r.
Głównymi rezultatami projektu będą:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS;
 • Liczba studentów/ek, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktyczne wykorzystania wiedzy w ramach trzymiesięcznych staży krajowych;
 • Liczba studentów/ek, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktyczne wykorzystania wiedzy w ramach trzymiesięcznych staży zagranicznych.

Grupę docelową stanowić będzie 153 studentów/ek (108 kobiet i 45mężczyzn).

 

Wnioskowane dofinansowanie: 1 566 767,31 zł.

NASZ STAŻYSTA TO TWÓJ IDEALNY PRACOWNIK

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od 1 maja 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku realizuje Projekt pn.: "NASZ STAŻYSTA TO TWÓJ IDEALNY PRACOWNIK", finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Osi Priorytetowej "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym".

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest podniesienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych oraz doświadczenia praktycznego poprzez organizację i przeprowadzenie wysokiej jakości staży krajowych i zagranicznych dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, Kierunków:

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (102 osoby)
 • Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami (46 osób)

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU :

 • 127 studentów, którzy podniosą kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w ramach 3 miesięcznych staży krajowych
 • 18 studentów, którzy podniosą kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w ramach 3 miesięcznych staży zagranicznych
 • 146 studentów, którzy podniosą kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

WARTOŚĆ PROJEKTU : 1 680 252,96 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 499 778,47 PLN.

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANE BĘDĄ :

 • 3 miesięczne staże krajowe
 • 3 miesięczne staże zagraniczne

2016-07-01

Informacje o projekcie "Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces"

Informacje o projekcie:
„Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces” (nr projektu POWR.03.01.00-00-S246/15) – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Cel główny: Podniesienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych oraz doświadczenia praktycznego przez organizację i przeprowadzenie wysokiej jakości programów trzymiesięcznych staży krajowych i zagranicznych dla 153 studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie studiujących na Wydziale Rolniczo Ekonomicznym na kierunkach Rolnictwo oraz Ochrona Środowiska.
Objęci wsparciem zostaną studenci po VI semestrze studiów I stopnia oraz po III semestrze studiów II stopnia.
Projekt będzie realizowany w okresie 01.04.16r.-31.12.17r.
Głównymi rezultatami projektu będą:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS;
 • Liczba studentów/ek, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktyczne wykorzystania wiedzy w ramach trzymiesięcznych staży krajowych;
 • Liczba studentów/ek, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktyczne wykorzystania wiedzy w ramach trzymiesięcznych staży zagranicznych.

Grupę docelową stanowić będzie 153 studentów/ek (108 kobiet i 45mężczyzn).
Wnioskowane dofinansowanie: 1 566 767,31 zł.

2016-07-01

Informacje o projekcie "Profesjonalny geodeta na rynku pracy"

Informacje o projekcie:
„Profesjonalny geodeta na rynku pracy” (nr projektu POWR.03.01.00-00-S242/15) – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Cel główny: Podniesienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych oraz doświadczenia praktycznego przez organizację i przeprowadzenie wysokiej jakości programów trzymiesięcznych staży krajowych i zagranicznych dla 154 studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie studiujących na Wydziale Inżynierii Środowiska I Geodezji na kierunkach Geodezja i Kartografia.
Objęci wsparciem zostaną studenci po VI semestrze studiów I stopnia oraz po III semestrze studiów II stopnia.
Projekt będzie realizowany w okresie 01.04.16r.-31.12.17r.
Głównymi rezultatami projektu będą:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS;
 • Liczba studentów/ek, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktyczne wykorzystania wiedzy w ramach trzymiesięcznych staży krajowych;
 • Liczba studentów/ek, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktyczne wykorzystania wiedzy w ramach trzymiesięcznych staży zagranicznych.

Grupę docelową stanowić będzie 154 studentów/ek (93 kobiet i 61 mężczyzn).
Całkowita wartość projektu: 1 764 079,68 zł.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Regionalny Program Operacyjny

Fundusze Norweskie


ŚRODOWISKO BEZ BARSZCZU SOSNOWSKIEGO (Heracleum Sosnowskyi Manden.)

Okres realizacji: 01.04.2014 r. — 30.04.2016 r.

Wartość projektu: 3 798 806,00 PLN; Intensywność dofinansowania: 85% Kwota dofinansowania: 3 228 985,00 PLN

Opis: Celem projektu jest inwentaryzacja, monitoring, zniszczenie i wyeliminowanie roślin barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.) na obszarze 31 gmin woj. małopolskiego oraz wybranych obszarach należących do Uniwersytetu Rolniczego i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Województwie Małopolskim.

Opis i realizacja działań: Barszcz Sosnowskiego występuje na polach, nieużytkach, nad brzegami cieków wodnych itp. Utrudnieniem w zwalczaniu tej rośliny jest wysoki współczynnik rozmnażania, odporność herbicydy oraz potrzeba wieloletniego i dokładnego stosowania zabiegów niszczących na obszarze jej występowania.

POWIERZCHNIA WYSTĘPOWANIA

Łączna powierzchnia występowania barszczu wynosi 134 ha. Rośliny przywiezione do Polski osiągają 4 m. Dojrzała roślina zajmuje powierzchnię do 4 m2, powodując zanikanie roślinności endemicznej stanowiącej element rodzimej bioróżnorodności.

Powiaty: olkuski, krakowski, dąbrowsko-tarnowski, Tarnów, brzeski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański, wielicki, limanowski, myślenicki, wadowicki.

Gminy: Bukowno, Trzyciąż, Wolbrom, Kocmyrzów, Luborzyca, Zielonki, Dąbrowa Tarnowska, Gromnik, Tarnów, Szerzyny, Czchów, Krynica Zdrój, Łącko, Korzenna, Kamionka Wielka, Podegrodzie, Szaflary, Nowy Targ- miasto, Ochotnica Dolna, Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Biały Dunajec, Kłaj, Gdów, Mszana Dolna, Lubień, Wiśniowa, Wieprz, Dobczyce.

Aspekt środowiskowy zrównoważony rozwój jest kluczowy i będzie realizowany poprzez zatrzymanie zapierania rodzimych gatunków przez inwazyjny Barszcz Sosnowskiego przy uwzględnianiu zasad ustawy o ochronie przyrody (przy braku planów ochronnych Natura 2000), szczególnie w rejonie akwenów wodnych i siedlisk cennych przyrodniczo.

W ramach zrównoważonego rozwoju zostaną podjęte ekologiczne działania, które wpłyną na wzrost świadomości i utrwalenie pozytywnych postaw wśród społeczności lokalnej.

Aspekt ekonomiczny zrównoważony rozwój jest ważny dla realizacji projektu i będzie polegać na przywróceniu do użytkowania rolniczego gruntów zdewastowanych przez inwazyjny gatunek, zostaną udostępnione obszary dla celów wypoczynkowych.

Aspekt społeczny jest kluczowy dla realizacji projektu i będzie realizowany dla podniesienia jakości życia mieszkańców gmin oraz informowanie społeczeństwa na temat działań podejmowanych w projekcie.

Równość szans kobiet i mężczyzn zostanie zapewniona w ramach działań projektu poprzez reprezentowanie i oraz udział zarówno kobiet jak i mężczyzn na każdym etapie realizacji projektu uwzględniając różne uwarunkowania oraz specyficzne potrzeby płci. Kobiety i Mężczyźni będą mieć równe szanse i prawa we wszystkich obszarach projektu. Dobre rządzenie będzie opierać się na dobrych praktykach oraz racjonalności działań, zapewnieniu przejrzystości i jawności, zgodności z prawem krajowym i unijnym.Zarządzanie kryzysowe obszarem natura 2000 w warunkach powodzi na przykładzie Małopolskiego Przełomu Wisły (km 254+000-307+000)”

http://www.kiw.ar.krakow.pl/bprojects/2014/rmn2000.htm

Projekt dofinansowany z funduszy EOG 2009-2014.

Okres realizacji: 01.01.2014 — 30.04.2016

Cel: przeprowadzenie monitoringu populacji najcenniejszych gatunków: rybitwy białoczelnej, rybitwy rzecznej , kumaka nizinnego, bolenia, różanki, piskorza, kozy pospolitej, kiełbia białopłetwego i Kesslera i ich siedlisk. Monitoring zwierząt obejmuje ich rozmieszczenie i aktywność w terenie (refugia, bazy żerowiskowe, tokowiska i miejsca rozrodu, zasięg aktywności dobowej). Monitoring siedlisk – mapowanie i waloryzację. Monitoring funkcjonowania środowiska rzeki- zmian powodziowych (wyspy, mielizny, starorzecza, zmiany morfologii koryta i doliny itp.) i zagrożeń dla cennych gatunków wynikających z typowych działań przeciwpowodziowych: przebudowy wałów, modyfikowania przebiegu nurtu, zmian morfologii koryta. W ramach projektu zostanie wykonana ocena równowagi hydrodynamicznej rzeki Wisły (profil podłużny, układ poziomy koryta, transport rumowiska, interaktywności terenów zalewowych, warunków przepływów katastrofalnych i zmian konfiguracji dna, w tym utrzymywania się wysp i tworzenia starorzeczy) oraz fizyko-chemicznych właściwości wody. Wykonany zostanie także model numeryczny warunków hydraulicznych przepływu i odniesiony do monitoringu walorów przyrodniczych. W efekcie projektu dla zagrożonych gatunków na 254- 307 km odcinku rzeki Wisły w okolicach Sandomierza powstaną mapy: stref bezpieczeństwa hydrologicznego i stref o dopuszczalnych działaniach przeciwpowodziowych oraz mapa stref konfliktowych, gdzie pogodzenie ochrony gatunków i przeciwpowodziowej jest trudne. Dla sytuacji takich będą opracowane modelowe rozwiązania. Wyniki monitoringu przełożą się na tworzenie zadań dla obszarów chronionych w dolinie Wisły, dając materiał dla samorządów i administracji oraz dla projektantów działań przeciwpowodziowych i sztabów kryzysowych w sytuacji zagrożenia. Wyniki projektu zostaną skonsultowane ze wszystkimi stronami lokalnego konfliktu społecznego, w celu wypracowania optymalnych rozwiązań. Projekt jest innowacyjny w skali światowej, nigdzie dotychczas nie zastosowano tak nowoczesnych rozwiązań dla bezpośredniej ochrony przyrody.

Programy Krajowe

 

Informacja o badaniach w produkcji zwierzęcej prowadzonych metodami ekologicznymi planowanych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w 2018 r.

Tytuł zadania:

„Badania w zakresie optymalizacji warunków odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań nowatorskich w tym chowie”

Cel zadania:

- Optymalizacja odchowu indycząt rzeźnych z uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb pokarmowych w warunkach produkcji ekologicznej z wykorzystaniem całego ziarna zbóż.

- Zmniejszenie nakładów finansowych ponoszonych na ekologiczny odchów indycząt rzeźnych.

- Ocena wzrostu, wydajności rzeźnej oraz jakości tuszek i mięsa pozyskanych od indycząt żywionych ekologicznie z zastosowaniem znacznego udziału rodzimych zbóż: pszenicy i owsa.

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji wyżej wymienionego zadania będą niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie (http://whibz.ur.krakow.pl/Badania_MRiRW.html) nie później niż do dnia 15 stycznia 2019 r.

Wyniki te będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, w tym rolników i podmiotów działających w sektorze rolnictwa, w szczególności zajmujących się hodowlą i produkcją zwierzęcą.

 

INNOWACYJNY SYSTEM SELEKCJI JĘCZMIENIA I PSZENŻYTA OPARTY
O NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA FENOMIKI I GENOMIKI

Okres realizacji: 01.10.2012 r. — 30.09.2015 r.

Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A.
Całkowity koszt realizacji Projektu: 6 288 474 zł, w tym dofinansowanie z NCBiR: 4 527 621 zł.

Skład konsorcjum:
1. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — lider
2. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
3. Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk
4. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
5. DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Cel główny: Opracowanie gotowej do wdrożenia w polskiej hodowli jęczmienia i pszenżyta, technologii selekcji genotypów o pożądanych cechach użytkowych opartej o ich identyfikację za pomocą markerów molekularnych.

Opis: W ramach projektu zaplanowano opracowanie innowacyjnego systemu fenotypowania w stosunku do obecnie komercyjnie stosowanych w Polsce rozwiązań. Ponadto zostanie zweryfikowana skuteczność i opracowany system generowania nowych markerów w miarę wzrastających potrzeb hodowli. System opracowanych markerów o potwierdzonej wartości selekcyjnej służący do identyfikacji cech pożądanych w materiałach hodowlanych zostanie przygotowany do badań przedwdrożeniowych przez partnerów komercyjnych projektu.OPRACOWANIE TECHNOLOGII PIECZYWA FUNKCJONALNEGO W OPARCIU O ŻUR PIEKARSKI WZBOGACANY WYSELEKCJONOWANYMI BAKTERIAMI FERMENTACJI MLEKOWEJ
Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A

Okres realizacji: 1.09.2014 r. — 31.08.2017 r.

Cel: Opracowanie technologii produkcji pieczywa funkcjonalnego w oparciu o tradycyjny żur piekarski sporządzony z mąki razowej: żytniej, z pszenicy zwyczajnej i z pszenicy orkiszowej, wzbogacany wyselekcjonowanymi bakteriami fermentacji mlekowej. Badania obejmują charakterystykę efektów biologicznych i technologicznych suplementacji żuru bakteriami fermentacji mlekowej oraz opracowanie różnego rodzaju pieczywa wytwarzanego z udziałem mąk z pełnego przemiału pszenicy, orkiszu, żyta. Ponadto przewiduje się opracowanie zestawu innowacyjnych szczepionek opartych o bakterie mlekowe wyselekcjonowane pod kątem optymalnego efektu technologicznego i właściwości funkcjonalnych pieczywa razowego.

Skład konsorcjum:
— Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie,
— Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Katedra Technologii Węglowodanów),
— Piekarnia "VINI" w Rogoźniku Śląskim.OPRACOWANIE NOWEJ TECHNOLOGII I MODELU FUNKCJONALNEGO MASZYNY DO REKULTYWACJI PÓL
PO UPRAWIE WIERZBY ENERGETYCZNEJ

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A

Okres realizacji: 07.2014 r. — 12.2016 r.

Cel: Likwidacja plantacji wierzby energetycznej wymaga dużych nakładów energetycznych, co wynika z konieczności rozdrobnienia ok. 15-20 tysięcy karp i ich systemów korzeniowych na pow. 1 ha. Jest to zabieg kosztochłonny i wymagający dużych nakładów robocizny. Już obecnie, a z pewnością w przyszłości pojawią się problemy likwidacji plantacji — wynikające z zakończenia ich użytkowania lub zaniechania uprawy wierzby i przeznaczenia pól pod uprawę innych roślin. Opracowanie technologii energooszczędnej, mniej kosztochłonnej niż obecnie jest oczekiwane przez właścicieli plantacji i firm świadczących usługi.

Projekt przewiduje:
1) opis systemu korzeniowego wierzby energetycznej (zagadnienie relatywnie słabo rozpoznane),
2) porównawcze badania technologii likwidacji plantacji dostępnymi na rynku maszynami,
3) opracowanie modelu funkcjonalnego maszyny umożliwiającej efektywne i energooszczędne rozdrabnianie karp i systemu korzeniowego,
4) opracowanie nowej technologii likwidacji plantacji.

Skład konsorcjum:
— Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
— Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
— Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PROMAR" Sp. z o.o. w Poznaniu.

 

Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek

Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B

Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2017

Całkowity koszt projektu: 4 790 000 zł, w tym dofinansowanie NCBiR: 2 940 000 zł

Skład konsorcjum:

1. Główny Instytut Górnictwa - lider

2. ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o. o.

3. Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o. o.

4. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Cel projektu: opracowanie składu i reżimu technologicznego wytwarzania wielowarstwowej folii dla rolnictwa do produkcji kiszonek o specjalnych właściwościach: zwiększonej barierowości i wytrzymałości oraz łatwej w recyklingu po okresie użytkowania. Uniwersytet Rolniczy jest odpowiedzialny za nadzór prac realizowanych w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Osieku i pracami laboratoryjnymi wykonywanymi na Uczelni (analiza ilościowa u jakościowa mikroorganizmów pożytecznych i szkodliwych rozwijających się podczas zakiszania i ich obecność w produkcie finalnym), a także za ocenę materiału kiszonkarskiego, ocenę procesu owijania balotów i właściwości technicznych folii, ocenę jakości kiszonki pod względem paszowym.

Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego

Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A

Okres realizacji: 01.03.2015 – 28.02.2015

Całkowity koszt projektu: 3 812 687 zł, w tym dofinansowanie NCBiR 3 590 311 zł

Skład konsorcjum:

1. Instytut Genetyki Roślin PAN - lider

2. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR

3. Instytut Fizjologii Roślin PAN

4. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., Pion Hodowli Roślin – Oddział Hodowli Roślin Wiatrowo

5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

6. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

7. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Cel projektu: opracowanie gotowej do wdrożenia w spółkach hodowlanych technologii monitorowania genotypów łubinu wąskolistnego pod względem cech użytkowych za pomocą markerów DNA. Kompleksowe fenotypowanie obejmie odmiany uprawne z różnych krajów, obiekty hodowlane i populacje dzikie. Oceniane cechy z zakresu morfologii i fizjologii wzrostu rośliny, struktury plonu oraz zawartości składników żywieniowych i antyżywieniowych w nasionach: białka, błonnika, fenoli, tłuszczu, alkaloidów i antyoksydantów. Analizowana będzie też odporność na stresy abiotyczne (chłód, suszę glebową) i biotyczne (antraknozę, fuzariozę) oraz zdolność do symbiotycznego wiązania azotu atmosferycznego.

Funkcjonalny model automatu z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny żywotności żołędzi na podstawie automatycznego rozpoznawania topografii zmian mumifikacyjnych

Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A

Okres realizacji: 01.03.2015 - 31.12.2017

Całkowity koszt projektu: 2 370 600 zł, w tym dofinansowanie z NCBiR 2 351 100 zł

Skład konsorcjum:

1. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – lider

2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR

4. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

Cel projektu: opracowanie automatu do skaryfikacji żołędzi z systemem wizyjnym do oceny topografii zmian mumifikacyjnych, uwidocznionych na przekroju. Stopień mumifikacji byłby innowacyjną cechą rozdzielczą, wykorzystywaną bezpośrednio do sortowania nasion, w zależności od ich żywotności.

Biokonwersja odpadów pofermentacyjnych z biogazowni: ochrona wód i paliwo III generacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2016

Całkowity koszt projektu: 2 850 914 zł, dofinansowanie NCBiR 1 740 801 zł, dofinansowanie NFOŚiGW 538 733 zł

Skład konsorcjum:

1. EKOSPOT Sp. z o.o. – lider

2. Uniwersytet Jagielloński

3. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

4. Politechnika Łódzka

Cel projektu: opracowanie technologii biokonwersji odpadów pofermentacyjnych (faza B+R) i jej wdrożenie w przemysłowej biogazowni w Kutnie (faza W). Koncepcja badawcza opiera się na wykorzystaniu mikroalg i osadu czynnego. Jest to innowacyjny kierunek badawczy, który wyeliminuje problem zagospodarowania odpadów powstających w biogazowniach w procesie produkcji energii z OZE. Sukces projektu za zielone światło dla masowego rozwoju energetyki opartej na biogazie w Polsce i za granicą.

„Proekologiczne wytwarzanie nawozów organiczno-mineralnych na bazie odpadów: ubocznych produktów spalania i biogazyfikacji biomasy” (EKO-BIONOM)

Projekt finansowany z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt B+R konsorcjum EKO-BIONOM dotyczy 5 obszaru tematycznego wspieranego w ramach Programu GEKON. Główną osią projektu jest problem "zerowego" odzysku odpadów ze spalania 100% biomasy w polskich elektrowniach oraz nieefektywne wykorzystanie innego odpadu z energetycznego wykorzystania biomasy, tj. pofermentu z biogazyfikacji. Innowacja dotyczy prawie stuprocentowej efektywnej utylizacji popiołów oraz alternatywnej metody wykorzystania pofermentu z biogazowni rolniczych. Rozwiązanie ujęte w projekcie polega na wykorzystaniu odpadów do produkcji innowacyjnego organiczono - mineralnego nawozu dla rolnictwa w postaci prostego do aplikacji granulatu. Nawóz będzie wzbogacony m.in. w grzyby typu Trichoderma. Stanowić on będzie tanią alternatywę dla nawozów mineralnych i innowację na rynku nawozów organiczno-mineralnych. Projekt jest innowacyjny i proekologiczny.

„EkoRDF - innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni - kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce” (EKO-RDF)

Projekt finansowany z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

EkoRDF pierwszy tego typu projekt B+R w Polsce. Dotyczy 5. obszaru tematycznego Programu GEKON. Główną osią projektu jest efektywne zagospodarowanie 45% z puli odpadów komunalnych poprzez przygotowanie ich do energetycznego wykorzystania w systemie elektrowni i ciepłownictwie. Poprzez innowacyjne wykorzystanie dodatków waloryzujących i wpływ niskotemperaturowej plazmy planuje się wytworzyć stabilne i bezpieczne paliwo, które stanowi remedium na problemy polskiego systemu gospodarki odpadami.

inne

Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies