ZINTEGROWANY PROGRAM UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE


           „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt będzie realizowany w okresie 01.05. 2018r. - 31.05. 2021r.


CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST:

·         poprawa jakości funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez realizację Programu Zintegrowanego uczelni dla kadry akademickiej i studentów,

·         podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,

·         wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego,

·         wsparcie świadczeń wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier wspomagających studentów/ki w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomi wyższym w obszarze kluczowym dla gospodarki i rozwoju kraju 

 

GRUPA DOCELOWA:

·         kadra kierownicza i administracyjna Uniwersytetu Rolniczego - szkolenia

·         kadra dydaktyczna Uniwersytetu Rolniczego - 3 miesięczne staże krajowe i zagraniczne, szkolenia

·         pracownik Biura Karier UR - szkolenia

·         studenci rozpoczynający w roku akademickim 2019/2020 studia II stopnia  na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Leśnictwo, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami (w tym studenci będący cudzoziemcami) - program kształcenia w języku angielskim

 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH:

·         PRINCE 2 - poziom Practitioner i Foundation

·         Program Horyzont 2020 wymogi i realia

·         Zarządzanie czasem i organizacja pracy

·         Efektywna komunikacja interpersonalna + asertywność

·         Radzenie sobie ze stresem

·         Szkolenia językowe

·         Studia podyplomowe – Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE

 

SZKOLENIA DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ UR:

·         Zastosowanie Statistica w planowaniu badań empirycznych i  opracowywaniu ich wyników w naukach przyrodniczych (obsługa programu Statistica, przygotowywanie danych na potrzeby analiz statystycznych)

·         Sieci neuronowe (metody uczenia sieci neuronowych, Statisctica  Automatyczne Sieci Neuronowe)

·         Data mining (idee data mining, Statistica Data Miner, moduły systemu Statistica Data Miner)

·         Analizy wielowymiarowe (skale pomiaru zjawisk, zmienna losowa, graficzne metody prezentacji danych, regresja wieloraka)

·         Szkolenia językowe

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DLA STUDENTÓW:

·         Zajęcia prowadzone w języku angielskim również przez wykładowców z  zagranicznych uczelni

·         Bezpłatne ćwiczenia terenowe dla studentów Leśnictwa

·         Zakwaterowanie i utrzymanie studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, będących cudzoziemcami na terenie Polski przez okres 14 miesięcy

 

REZULTATY PROJEKTU:

·         Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej  w obszarze zarządzania finansami, projektami, kapitałem ludzkim, nabycie kompetencji twardych

·         Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni w kontekście dostosowania Uczelni do wymogów wprowadzonych w reformie szkolnictwa wyższego

·         Podniesienie kompetencji pracowników uczelni  w zakresie: zarządzania projektami oraz pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

·         Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UR w zakresie prowadzenia dydaktyki i  rozwoju kompetencji  językowych

·         Podniesienie kompetencji pracowników Biura Karier Uniwersytetu Rolniczego w zakresie poszukiwania pracy i wzmacniania motywacji studentów

·         Poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy specjalistycznej  oraz  rozwój kompetencji językowych przez studentów objętych projektem.

 

WAROŚĆ PROJEKTU:

 

Dofinansowanie: 6 154 772,10 zł, w tym wkład EFS 5 968 897,98 zł

 

ROZWÓJ KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH KADRY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

„Rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Osi Priorytetowej  "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt będzie realizowany w okresie 01.06.2018 – 31.01.2020

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST:

Podniesienie kompetencji w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym dla osób stanowiących młodą kadrę dydaktyczną

GRUPA DOCELOWA:

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie w ramach umowy o pracę na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego (w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym), należący do grupy młodych pracowników posiadający co najwyżej stopnień doktora.

SZKOLENIA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Warsztaty z metodyki design-thinking   

Podstawowe i zaawansowane analizy danych medycznych

Szkolenie z zakresu GIS/SIP (Systemy Informacji Geograficznej) oraz  GPS

Analiza wielowymiarowa i techniki BI w MS Excel i MS SQL Server

Analiza danych z wykorzystaniem programu Statistica                       

Modelowanie danych GIS                                                                         

BIM – modelowanie cyfrowe i zarządzanie projektami

Analizy statystyczne SAS                                                                           

Szkolenie językowe

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Dofinansowanie: 604 062,50 zł, w tym wkład EFS 509 103,88 zł 

 

PROGRAM STAŻY DLA STUDENTÓW KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Projekt pn.: "Program staży dla studentów Kierunku Geodezja i Kartografia Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie " (nr projektu POWR.03.01.00-00-S089/17) - finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Osi Priorytetowej "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym".

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt będzie realizowany w okresie: 01.02.2018 r. – 31.12.2019 r.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST:

Podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia przez udział 
w wysokiej jakości 16 tygodniowych programach staży zgodnie z kierunkiem kształcenia dla  158 studentów (126 K, 32 M) Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie studiujących na przedostatnim i ostatnim semestrze studiów
stacjonarnych na kierunku Geodezja i Kartografia, nieaktywnych zawodowo, niebiorących udziału w Erasmusie, zainteresowanych zdobyciem praktycznych umiejętności na stażach.

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:

·         Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych 
z EFS,

·         Liczba studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego Wydziału Inżynierii Środowiska kier. Geodezja i Kartografia, którzy podnieśli kompetencje interpersonalne 
w ramach 16 tyg. staży krajowych,

·         Liczba studentów Uniwersytetu Rolniczego Wydziału Inżynierii Środowiska kier. Geodezja i Kartografia, którzy podnieśli umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w ramach 16 tyg. staży krajowych,

·         Liczba studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji kier. Geodezja i Kartografia, którzy podnieśli kompetencje w zawodowe ramach 16 tyg. staży krajowych. 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Dofinasowanie projektu z UE:1 411 390,86 zł

 

PROGRAM STAŻY DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Projekt pn.: "Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki  
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie " (nr projektu POWR.03.01.00-00-S201/17) - finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Osi Priorytetowej "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym".

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt będzie realizowany w okresie: 01.02.2018 r. – 31.12.2019 r.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST:

Podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia przez udział 
w wysokiej jakości 16 tygodniowych programach staży zgodnie z kierunkiem kształcenia dla  85 studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie studiujących na III semestrze studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Odnawialne Źródła Energii
i Gospodarka Odpadami. 

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:

·         Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych 
z EFS,

·         Liczba studentów Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji i Energetyki, kier. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, którzy podnieśli umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w ramach16 tyg.  staży
krajowych,

·         Liczba studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji 
i Energetyki kier. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami , którzy podnieśli kompetencje w zawodowe ramach16 tyg. staży krajowych,

·         Liczba studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji
i Energetyki kier. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, którzy podnieśli kompetencje interpersonalne w ramach16 tyg. staży krajowych,

·         Liczba studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji 
i Energetyki kier. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, którzy podnieśli kompetencje
zawodowe ramach16 tyg. staży krajowych,

·         Liczba studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji 
i Energetyki kier. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, którzy podnieśli kompetencje interpersonalne w ramach16 tyg. staży krajowych,

·         Liczba studentów Uniwersytetu Rolniczego Wydz. Inżynierii Produkcji i Energetyki, kier. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, którzy podnieśli umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w ramach16 tyg. staży krajowych.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

 

Dofinasowanie projektu z UE: 703 413,52 zł

 

SZANSA NA SUKCES PO UR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od 1 kwietnie 2016 roku do 31 stycznia 2019 roku realizuje Projekt pn.: "SZANSA NA SUKCES PO UR", finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Osi Priorytetowej "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym".

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych i w zakresie przedsiębiorczości na VI i VII semestrze studiów stacjonarnych I stopnia oraz skierowany jest do 480 studentów Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie z:

 • Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego (120 osób):
  • Kierunek Ochrona Środowiska – 60 osób;
  • Kierunek Rolnictwo – 60 osób.
 • Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt (120 osób):
  • Kierunek Zootechnika – 120 osób.
 • Wydziału Technologii Żywności (120 osób):
  • Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – 60 osób;
  • Kierunek Dietetyka – 60 osób.
 • Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa (120 osób):
  • Kierunek Ogrodnictwo – 60 osób;
  • Kierunek Biotechnologia – 60 osób.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU :

 • 480 studentów zostanie objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju;
 • 480 studentów podniesie swoje kompetencje zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości, komunikacyjne i informatyczne poprzez szkolenia certyfikowane i zajęcia warsztatowe;
 • 480 studentów podniesie kompetencje zawodowe i komunikacyjne poprzez wizyty studyjne;
 • 480 studentów podniesie kompetencje zawodowe i komunikacyjne poprzez zadania praktyczne w formie projektowej;
 • 50 studentów po zakończeniu udziału w projekcie będzie kontynuować kształcenie na studiach II stopnia lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia;
 • zostanie przeprowadzonych 24 wizyty studyjne we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dla 480 studentów.

WARTOŚĆ PROJEKTU : 1 779 518,82 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 720 022,82 PLN.

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANE BĘDĄ :

 • indywidualne bilanse kompetencji studenckich;
 • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe;
 • wizyty studyjne we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym;
 • zadania praktyczne w formie projektowej.

POSZUKUJĘ SPECJALISTÓW PO UR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od 1 kwietnie 2016 roku do 31 stycznia 2019 roku realizuje Projekt pn.: "POSZUKUJĘ SPECJALISTÓW PO UR", finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Osi Priorytetowej "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym".

 

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych i w zakresie przedsiębiorczości na VI i VII semestrze studiów stacjonarnych I stopnia oraz skierowany jest do 360 studentów Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie z:

 • Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki (120 osób):
  • Kierunek Technika Rolnicza i Leśna – 60 osób;
  • Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 60 osób.
  • Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji (120 osób):
 • Kierunek Inżynieria Środowiska – 60 osób;
 • Kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna – 60 osób.
 • Wydziału Leśnego (120 osób):
  • Kierunek Gospodarka Leśna – 60 osób;
  • Kierunek Ochrona Zasobów Leśnych – 60 osób.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 • 360 studentów zostanie objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju;
 • 360 studentów podniesie swoje kompetencje zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości, komunikacyjne i informatyczne poprzez szkolenia certyfikowane i zajęcia warsztatowe;
 • 360 studentów podniesie kompetencje zawodowe i komunikacyjne poprzez wizyty studyjne;
 • 360 studentów podniesie kompetencje zawodowe i komunikacyjne poprzez zadania praktyczne w formie projektowej;
 • 50 studentów po zakończeniu udziału w projekcie będzie kontynuować kształcenie na studiach II stopnia lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia;
 • zostanie przeprowadzonych 18 wizyt studyjnych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dla 360 studentów.


WARTOŚĆ PROJEKTU :
1 371 939,06 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 323 267,06 PLN.

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANE BĘDĄ :

 • indywidualne bilanse kompetencji studenckich;
 • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe;
 • wizyty studyjne we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym;
 • zadania praktyczne w formie projektowej.

2016-07-01 2016-07-01 Informacje o projekcie "Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces"

Informacje o projekcie:
„Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces” (nr projektu POWR.03.01.00-00-S246/15) – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Cel główny: Podniesienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych oraz doświadczenia praktycznego przez organizację i przeprowadzenie wysokiej jakości programów trzymiesięcznych staży krajowych i zagranicznych dla 153 studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie studiujących na Wydziale Rolniczo Ekonomicznym na kierunkach Rolnictwo oraz Ochrona Środowiska.
Objęci wsparciem zostaną studenci po VI semestrze studiów I stopnia oraz po III semestrze studiów II stopnia.
Projekt będzie realizowany w okresie 01.04.16r.-31.12.17r.
Głównymi rezultatami projektu będą:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS;
 • Liczba studentów/ek, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktyczne wykorzystania wiedzy w ramach trzymiesięcznych staży krajowych;
 • Liczba studentów/ek, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktyczne wykorzystania wiedzy w ramach trzymiesięcznych staży zagranicznych.

Grupę docelową stanowić będzie 153 studentów/ek (108 kobiet i 45mężczyzn).

 

Wnioskowane dofinansowanie: 1 566 767,31 zł.

NASZ STAŻYSTA TO TWÓJ IDEALNY PRACOWNIK

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od 1 maja 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku realizuje Projekt pn.: "NASZ STAŻYSTA TO TWÓJ IDEALNY PRACOWNIK", finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Osi Priorytetowej "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym".

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest podniesienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych oraz doświadczenia praktycznego poprzez organizację i przeprowadzenie wysokiej jakości staży krajowych i zagranicznych dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, Kierunków:

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (102 osoby)
 • Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami (46 osób)

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU :

 • 127 studentów, którzy podniosą kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w ramach 3 miesięcznych staży krajowych
 • 18 studentów, którzy podniosą kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w ramach 3 miesięcznych staży zagranicznych
 • 146 studentów, którzy podniosą kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

WARTOŚĆ PROJEKTU : 1 680 252,96 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 499 778,47 PLN.

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANE BĘDĄ :

 • 3 miesięczne staże krajowe
 • 3 miesięczne staże zagraniczne

2016-07-01

Informacje o projekcie "Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces"

Informacje o projekcie:
„Zacznij od stażu, a osiągniesz sukces” (nr projektu POWR.03.01.00-00-S246/15) – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Cel główny: Podniesienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych oraz doświadczenia praktycznego przez organizację i przeprowadzenie wysokiej jakości programów trzymiesięcznych staży krajowych i zagranicznych dla 153 studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie studiujących na Wydziale Rolniczo Ekonomicznym na kierunkach Rolnictwo oraz Ochrona Środowiska.
Objęci wsparciem zostaną studenci po VI semestrze studiów I stopnia oraz po III semestrze studiów II stopnia.
Projekt będzie realizowany w okresie 01.04.16r.-31.12.17r.
Głównymi rezultatami projektu będą:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS;
 • Liczba studentów/ek, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktyczne wykorzystania wiedzy w ramach trzymiesięcznych staży krajowych;
 • Liczba studentów/ek, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktyczne wykorzystania wiedzy w ramach trzymiesięcznych staży zagranicznych.

Grupę docelową stanowić będzie 153 studentów/ek (108 kobiet i 45mężczyzn).
Wnioskowane dofinansowanie: 1 566 767,31 zł.

2016-07-01

Informacje o projekcie "Profesjonalny geodeta na rynku pracy"

Informacje o projekcie:
„Profesjonalny geodeta na rynku pracy” (nr projektu POWR.03.01.00-00-S242/15) – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Cel główny: Podniesienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych oraz doświadczenia praktycznego przez organizację i przeprowadzenie wysokiej jakości programów trzymiesięcznych staży krajowych i zagranicznych dla 154 studentów/ek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie studiujących na Wydziale Inżynierii Środowiska I Geodezji na kierunkach Geodezja i Kartografia.
Objęci wsparciem zostaną studenci po VI semestrze studiów I stopnia oraz po III semestrze studiów II stopnia.
Projekt będzie realizowany w okresie 01.04.16r.-31.12.17r.
Głównymi rezultatami projektu będą:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS;
 • Liczba studentów/ek, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktyczne wykorzystania wiedzy w ramach trzymiesięcznych staży krajowych;
 • Liczba studentów/ek, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktyczne wykorzystania wiedzy w ramach trzymiesięcznych staży zagranicznych.

Grupę docelową stanowić będzie 154 studentów/ek (93 kobiet i 61 mężczyzn).
Całkowita wartość projektu: 1 764 079,68 zł.

 

     

 

Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: 01.11.2018 r. – 31.10.2021 r.

Budżet projektu: 8 157162,50 PLN

 

Skład konsorcjum:

Liderem konsorcjum jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Partnerami projektu są:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

CEDROB S.A. Zakład Drobiarski Niepołomice,

Poltops Spółka z o.o.

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie metod zagospodarowania odpadów w postaci piór.

W ramach projektu przewidziano opracowanie wytycznych do wdrożenia produkcji dwóch grup włóknin kompozytowych z dodatkiem odpadowych piór z ubojni drobiu.

1)      Włóknina ochronna typu A do okrywania pryzm śniegu tzw. magazyn śniegu.

2)      Włóknina ochronna typu B do okrywania nowych zasiewów mieszanki trawiasto-bobowatej, która znajdzie zastosowanie na terenach trudnych takich jak: skarpy, nasypy, nowo formowane trasy narciarskie.

Proponowane rozwiązania będą przyjazne dla środowiska i zdrowia ludzkiego, jednocześnie zapewniając redukcję biomasowych odpadów w postaci piór, zalegających i zanieczyszczających środowisko. 

Działania w projekcie będą stanowić również kolejny krok w kierunku ochrony ekosystemu glebowego i jego rewitalizacji na terenach trudnych. Korzystny wpływ nowych innowacyjnych włóknin ochronnych na biologiczną aktywność gleby przyczyni się także do rozwoju bioróżnorodności, co jest zgodne z ideą Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie ochrony gleb z dnia 15 listopada 2007 r.

 

     


Projekt pt.: „Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznych dla osób z nietolerancją białek pszenicy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: 01.04.2019 r. – 31.03.2022 r.

Budżet projektu: 7 544 733,45 PLN

Skład konsorcjum:

Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Partnerami projektu są:

Instytut Fizjologii Roślin PAN,

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB,

HMH HARDEK MĄKA HARDEK SPÓŁKA JAWNA,

ROBERT TYRAN Piekarnia-Cukiernia.

Opis projektu:

Białka glutenowe pszenicy odgrywają ważną rolę w żywieniu człowieka, a jednocześnie stanowią grupę alergenów pokarmowych, które u osób z nietolerancją glutenu wywołują szereg objawów chorobowych.

Celem projektu jest opracowanie metody wytwarzania pieczywa i wyrobów cukierniczych, w których właściwości alergizujące gliadyn i glutenin zostaną obniżone o około 80%-90%, dzięki czemu wymienione klasy środków spożywczych staną się bezpieczne, zdrowe i przydatne w żywieniu osób z alergią na gluten.

Oczekiwany efekt końcowy zostanie osiągnięty przy zastosowaniu rozwiązań z zakresu genetyki/hodowli roślin, agrotechnicznym i technologicznym.

Materiałem wyjściowym do badań i opracowania finalnej technologii jest wytworzona przez członków konsorcjum forma pszenicy zwyczajnej pozbawioną silnie alergizujących frakcji białkowych z grupy α, β i ω-gliadyn (Wasko.gl-). Mąka uzyskiwana z jej ziarna wykazuje obniżone właściwości alergizujące, a zarazem lepsze parametry jakościowe.

W trakcie realizacji projektu jej materiał nasienny będzie udoskonalany metodami hodowli zachowawczej, namnażany i testowany przy różnych poziomach nawożenia azotem i siarką, co pozwoli na opracowanie metody uprawy obniżającej  dodatkowo poziom białek alergizujących w ziarniakach pszenicy bez pogorszenia właściwości technologicznych. Nasiona będą też poddawane specyficznej modyfikacji technologicznej opartej na procesie traktowania naturalnymi ekstraktami roślinnymi zawierającymi związki o właściwościach koagulujących celem obniżenia alergeniczności białek gluteninowych.

Docelową grupę odbiorców pieczywa hipoalergicznego stanowić będą osoby uczulone na białka pszenicy, w dalszej kolejności wszyscy konsumenci pieczywa.

Za część badawczą projektu odpowiedzialny będzie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (lider projektu), Instytut Fizjologii Roślin PAN, oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB. Próby technologiczne i niektóre prace badawcze będą realizowane przez partnerów przemysłowych: HMH HARDEK MĄKA HARDEK Sp. j. (Cukiernia Wadowice) oraz Piekarnię-Cukiernię Robert Tyran.

 

Końcowym efektem projektu będą opracowane receptury produktów cukierniczych i piekarniczych, które zostaną wdrożone na rynek na skalę półprzemysłową.

 

 

     

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze„OPRACOWANIE TECHNOLOGII I URUCHOMIENIE PRODUKCJI MĄCZEK MINERALNYCH WYTWORZONYCH Z ODPADÓW GÓRNICTWA SUROWCÓW SKALNYCH I ENERGETYKI ZAWODOWEJ”

Okres realizacji: 01.07.2018r. – 30.06.2021r.

Wartość projektu: 4 096 268,51 zł

Wkład z Funduszy Europejskich: 3 060 268,51 zł

Skład konsorcjum:

- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Lider

- MIDAR Sp. z o.o.

Cele projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, energooszczędnej i ekologicznej technologii recyklingu odpadów mineralnych (m.in. popiołów, szlamów, osadów z procesów technologicznych, złóż antropogenicznych).

Planowane efekty: Przetwarzanie wspomnianych odpadów pozwoli na wprowadzenie na rynek unikatowych mączek mineralnych, dedykowanych do stosowania m.in. w procesach rekultywacji gruntów zdegradowanych oraz przywracania gruntom przeznaczonym pod wieloletnią uprawę monokulturową pierwotnych właściwości fizyko-chemicznych. Produkowane mączki mineralne będą:

1) wykonane z surowców w 100% obojętnych dla środowiska;

2) charakteryzowały się niezmiennymi, wysokimi parametrami jakościowymi;

 

3) wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie stanowi kontynuację i rozszerzenie działań pilotażowych wdrażanych w latach 2014-2015 obejmujących realizację zajęć dydaktycznych dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych.

Okres realizacji: 01.01.2016 r.  – 31.12.2021 r.

Cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie
u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Działania skierowane są do uczniów i kadry szkół oraz placówek prowadzonych przez województwo małopolskie.

Rezultat:  podniesienie atrakcyjności kształcenia poprzez zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, uzyskanie dodatkowych kompetencji, wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami, inwestycje w infrastrukturę -wspieranie i rozwój kształcenia zawodowego w regionie, w tym CKZ
w subregionach  w zakresie tworzenia sieci nowoczesnych placówek kształcenia zawodowego współpracujących z przedsiębiorcami– odpowiadających na potrzeby rynku pracy -wdrażanie nowego modelu nauczania z wykorzystaniem TIK w zakresie 7 obszarów zawodowych, we współpracy z uczelniami, jego upowszechnianie i przeszkolenie nauczycieli. Rezultat: poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem TIK dla ok. 2000 uczniów
i przeszkolenie 400 nauczycieli z kompetencji cyfrowych -wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów.

Prowadzenie działań w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbywać się będzie w obszarze żywność oraz środowisko. W ramach zadań planuje się przeprowadzenie następujących typów zajęć, których odbiorcami będą uczniowie małopolskich techników:

- zajęcia on-line prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych TIK-funkcjonalności sprzętu „chmurowego”, umożliwią jak najlepsze korzystanie z potencjału intelektualnego uczelni za pośrednictwem nauczycieli akademickich realizujących wykłady/ćwiczenia
w formie videokonferencji.

- warsztaty letnie oraz weekendowe umożliwią poznanie uczniom środowiska szkoły wyższej, co ma docelowo zwiększyć ich świadomość w zakresie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Budżet projektu: 974 688,00 zł  w tym wkład własny w wysokości 97 468,80 zł.

Horyzont 2020

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską

w ramach programu Horyzont 2020

„BOOSTING EUROPEAN CITIZENS KNOWLEDGE AND AWARENESS OF BIOECONOMY - BLOOM”

 

Okres realizacji: 01.11.2017r. – 31.10.2020 r.

Projekt finansowany przez Unię Europejską ramach programu Horyzont 2020,

umowa grantowa nr 773983

Budżet projektu: 2 400 000 EUR

 

Skład konsorcjum:

- Zentrum fur Soziale Innovation GMBH – Austria – KOORDYNATOR PROJEKTU

- Wissenschaftsladen Bonn EV - Niemcy

- Stichting Wageningen Research - Holandia

- EUN Partnership AISBL - Belgia

- Medienwerkstatt Linz – Austria

- Global Ecovillage Network of Europeev - Niemcy

- Campus De Excelencia Internacional en Agroalimentacion – Hiszpania

- Centrum Nauki Kopernik  - Polska

- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Polska

- Vetenskap & Allmanhet, VA - Szwecja

- Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu - Finlandia

- Oekosoziales Forum Europa - Austria

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie otwartych i świadomych dialogów, współtworzonych przez mieszkańców europejskich miast, społeczeństwo obywatelskie, sieci zajmujące się innowacjami biogospodarczymi, regionalne centra badawcze, interesariuszy z sektorów biznesu i przemysłu oraz różnego szczebla instytucje rządowe włącznie z Komisją Europejską. Projekt BLOOM stworzy 5 centrów (stowarzyszeń praktyków), które pozwolą na zwielokrotnienie procesu i obejmą wszystkich interesariuszy działaniami poprzez zróżnicowane cykle rozwoju wartości umożliwiające wzajemną inspirację i generowanie pomysłów przez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. We współpracujących pracowniach zostaną zaprojektowane działania zwiększające zasięg. Będą one zbadane i zweryfikowane pod kątem właściwej adaptacji do regionalnych potrzeb interesariuszy.

Celami współpracy są:

·         wzrost świadomości i wiedzy z zakresu biogospodarki poprzez  otwarty i świadomy dialog dotyczący innowacyjnych procesów biogospodarczych;

·         zbudowanie i rozpowszechnienie idei społeczeństwa zorientowanego na biogospodarkę;

·         wzrost zrozumienia koncepcji bigospodarki pozwalający na miarodajny wgląd w biogospodarkę, związaną z nią praktykę oraz korzyści i następstwa;

·         wsparcie nauczania i edukacji.

Spełniając wymienione cele, projekt przyczyni się do redukcji istniejących barier w biogospodarce i będzie stymulować  należące do jej zakresu działania w regionach oraz na obszarze Unii Europejskiej. 

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską

 w ramach programu Horyzont 2020

 

„SMALL FARMS, SMALL FOOD BUSINESSES AND SUSTAINABLE FOOD SECURITY- SALSA”

 

Okres realizacji: 01.04.2016r. – 31.03.2020 r.

Projekt finansowany przez Unię Europejską ramach programu Horyzont 2020,

umowa grantowa nr 677363

Budżet projektu: 4 958 172,50 EUR

 

Skład konsorcjum:

- Universidade de Evora – Portugalia –KOORDYNATOR PROJEKTU

- Universita di Pisa – Włochy

- Nodibinajums Baltic Studies Centre - Łotwa

- The James Hutton Institute – Wielka Brytania

- Stiftelsen Ruralis Institutt For Rural – Og Regionalforskning – Norwegia

- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Polska

- Highclere Consulting SRL - Rumunia

- Universitat  Politecnica de Valencia – Hiszpania

- International Institute for Environment and Development– Wielka Brytania

- Agricultural University of Athens – Grecja

- Universidade de Cabo Verde – Republika Zielonego Przylądka

- University for Development Studies – Gana

- African Centre for Technology Studies – Kenia

- Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie – Tunezja

- International Centre for Research in Agroforestry – Kenia

- Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO- Włochy

- Coldiretti - Włochy

 

Opis projektu:

Salsa oceni rolę małych gospodarstw rolnych i małych przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w zapewnieniu trwałego i bezpiecznego dostępu do żywności o właściwych wartościach odżywczych  i odpowiedniej pod względem kulturowym. Projekt SALSA określi mechanizmy, które będą mogły spowodować wzrost znaczenia małych gospodarstw w różnych systemach żywnościowych, a przez to przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa żywnościowego. Ustalenie gradientu 30 regionów referencyjnych w Europie i Afryce pozwoli na zrozumienie znaczenia małych gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w bardzo zróżnicowanych strukturach systemów żywnościowych.

Projekt SALSA uszczegółowi i wdroży międzydyscyplinarne, wieloskalowe rozwiązania, które zbudują i połączą odpowiednio teoretyczne i analityczne założenia z rozwiązaniami z zakresu systemów żywnościowych co pozwoli na wypracowanie metod właściwych pod względem jakościowym, opiniodawczym i ilościowym.

Sprawdzone zostaną także nowe metody polegające na zestawieniu baz danych oraz narzędzi, w tym technologii satelitarnych, w celu dokładnej oceny ilościowej zależności pomiędzy małymi gospodarstwami rolnymi i przetwórcami żywności a bezpieczeństwem żywnościowym. Szczególna uwaga zostanie przywiązana do czynników umożliwiających oraz limitujących rozwój. Projekt będzie wykorzystywać ustalone metody  na szczeblu regionalnym oraz wdroży je by stworzyć platformę edukacyjną wykorzystywaną przez globalną społeczność praktyków oraz interesariuszy. Platforma ta zostanie stworzona w oparciu o platformę edukacyjna i komunikacyjną FAO’s TECA.

 

Grupa w skład której wchodzi konsorcjum oraz bliscy współpracownicy powstała w oparciu o dialog Unii Europejskiej z państwami Afryki. W odpowiedzi na oczekiwania,  naukowcy opiszą interakcję pomiędzy małymi gospodarstwami oraz przetwórcami żywności oraz ich znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i ustalą rolę, jaką odgrywają małe gospodarstwa w:

·         równowadze pomiędzy różnymi wymiarami zrównoważonego rozwoju;

·         utrzymaniu większej różnorodności systemów produkcyjnych;

·         wspieraniu równowagi pomiędzy zatrudnieniem na terenach miast i wsi;

 

·         ułatwieniu rozwoju na terytorium wsi w odniesieniu do silnego wzrostu liczebności ich mieszkańców.

 

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską

w ramach programu Horyzont 2020


FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING – EUROPEAN JOINT DOCTORATE TRAINING TOWARDS KNOWLEDGE, SKILLS AND MOBILITY – EJDFOODSCI

 

Okres realizacji: 01.09.2016r. – 31.08.2020 r.

Projekt finansowany przez Unię Europejską ramach programu Horyzont 2020,

umowa grantowa nr 722166

Budżet projektu: 2 078 485,56 EUR

 

Skład konsorcjum:

- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Polska – LIDER

- Kobenhavns Universitet - Dania

- The University of Nottingham – Wielka Brytania

- Universiteit Gent – Belgia

- Technische Universitaet Berlin – Niemcy

- Katholieke Universiteit Leuven – Belgia

 

Organizacje partnerskie:

- FlavorActiV Limited – Wielka Brytania

- Versuchs-und Lehranstalt fur Brauerei in Berlin (VLB) EV - Niemcy

- Carlsberg AS – Dania

- Boortmalt NV - Belgia

 

Opis projektu:

Celem jest wyszkolenie 8 młodych naukowców w oparciu o innowacyjny, międzynarodowy program studiów doktoranckich, tak by stali się oni wysokiej klasy specjalistami i  profesjonalnymi liderami poszukiwanymi na rynku pracy, gotowymi do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań oraz zarządzania zaawansowanymi badaniami. Ukończenie programu szkoleniowego pozwoli młodym naukowcom na uzyskanie cenionej wiedzy, umiejętności i znajomości relacji naukowo-biznesowych, mających kluczowe znaczenie dla prowadzenia badań naukowych i/lub komercyjnych.

Szkolenie będzie prowadzone poprzez uczestnictwo w:

·         Specjalistycznych kursach mających przyczynić się do wzrostu:

a)      wiedzy z zakresu nauk o żywności, mikrobiologii, słodownictwa i browarnictwa;

b)      doświadczenia w pracy z zaawansowanymi urządzeniami analitycznymi;

c)       umiejętności dotyczących zarządzania oraz biznesu (umiejętności ogólne, ekonomia przemysłowa, zarządzanie projektem, projektowanie badań oraz analiza danych);

·         międzynarodowej grupie badawczej wchodzącej w skład wieloinstytucjonalnego konsorcjum;

·         stażach odbywanych w jednostkach naukowych oraz związanych z przemysłem.

 

Młodzi naukowcy zdobędą podwójny stopień doktora w naukach o żywieniu i/lub naukach technicznych. Głównym celami badań będą:

1)      rozwój innowacyjnych rozwiązań w dziedzinach słodownictwa i browarnictwa (w kierunku redukcji wymagań energetycznych) oraz nowych sposobów przygotowania drożdży;

2)      sprawdzenie wpływu wymienionych czynników na jakość i stabilność produktów;

3)      zdobycie nowej wiedzy naukowej z zakresu kształtowania i uwalniania aldehydów starzenia.

 

Konsorcjum składające się ze współpracujących ze sobą światowej klasy uczelni, instytucji i partnerów przemysłowych, pozwoli na stworzenie wyjątkowych możliwości by młodzi, ambitni i odważni naukowcy wykorzystali swój potencjał.  Organizacje akademickie (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, University of Copenhagen DK, University of Nottingham UK, University of Ghent BE, Technische University Berlin DE, and KU Leuven B) będą wspierane przez partnerów takich jak: VLB Berlin DE, FlavorActiV UK, Carlsberg Group DK oraz Boortmalt BE w zapewnieniu równowagi pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym.

Programy Krajowe

 

                                                      

Polskie odmiany chmielu fundamentem platformy piwowarskiego postępu

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER IX

Okres realizacji: 04.11.2018r. – 03.11.2021r.

W dobie rosnącej popularności piw intensywnie chmielonych należy zauważyć, że odmiana, jak i forma użytego chmielu (Humulus lupulus L.) mają decydujący wpływ na jakość i akceptowalność wytwarzanego produktu. Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania dwóch nowych stylów piwa w oparciu o krajowe odmiany chmielu. Ponadto opracowane zostaną wydajne sposoby chmielenia na zimno, a tym samym poznany zostanie wpływ tej technologii na zawartość
i wykorzystanie olejków chmielowych oraz α-kwasów. Odpowiednio dobrana pasteryzacja przyczyni się do zapewnienia stabilności produktowi bez nadmiernego obciążenia cieplnego. Analiza jakościowa oraz ilościowa pozostałości po chmieleniu pozwoli na zaproponowanie nowych sposobów ich wykorzystania, a tym samym przyczyni się do obniżenia obciążenia ścieków i wprowadzenia ekoinnowacji w zakładach piwowarskich. Uzyskane rezultaty będą dostępne na stworzonej platformie zawierającej także rzetelne informacje na temat produkcji piwa wartościowe dla powiększającej się rzeszy entuzjastów produkcji złocistego trunku.

                                                       

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER

„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI TECHNOLOGII PRODUKCJI BROJLERA KRÓLICZEGO PRZEZ OPRACOWANIE NOWEJ ŚCIEŻKI SELEKCJI”

Okres realizacji:02.11.2018 – 03.10.2021

 

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER

 

Umowa LIDER/27/0104/L-9/17/NCBR/2018

 

Budżet projektu: 823 375,00 PLN.

 

Zwiększająca się świadomość konsumentów dotycząca związku między dietą a zdrowiem zwiększa zainteresowanie żywnością funkcjonalną. Do tego typu żywności można zaliczyć mięso królicze, bogate m.in. w białko o dużej ilości niezbędnych aminokwasów, charakteryzujące się niską zawartość tłuszczu, dużą wartość energetyczną oraz łatwostrawne. Właściwości te powodują, że mięso królicze jest polecane zwłaszcza dla dzieci, osób starszych, chorych jak również dla przeciętnego konsumenta. Utrzymanie wysokiej jakości mięsa króliczego, zdolnego zaspokoić gusta konsumentów wymaga intensywnej pracy hodowlanej. Identyfikacja naturalnie pojawiających się polimorfizmów w obrębie genów kandydujących dla cech jakości mięsa stwarza możliwość wykorzystanie ich w selekcji aby uzyskać większy postęp hodowlany. W proponowanym projekcie planuje się przeprowadzenie selekcji wspomaganej markerami molekularnymi, aby uzyskać zwierzęta o bardziej pożądanych genotypach do dalszej hodowli.

 

Selekcja ta pozwoli na otrzymanie produktu – mięsa - lepszego pod względem parametrów jakościowych oraz charakteryzującego się lepszą przydatnością technologiczną. Dla pełniejszego wykorzystanie potencjału wyselekcjonowanych zwierząt przewiduje się wykonanie analiz przydatności  mięsa do produkcji wyrobów masarskich typu kiełbasa, wędzonka oraz do produkcji innowacyjnych produktów takich jak gravad oraz sushi z mięsa króliczego. Przeprowadzone analizy pozwolą na zaproponowanie konsumentom produktu o wysokich walorach smakowych i prozdrowotnych.

 

Informacja o badaniach w produkcji zwierzęcej prowadzonych metodami ekologicznymi planowanych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w 2018 r.

Tytuł zadania:

„Badania w zakresie optymalizacji warunków odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań nowatorskich w tym chowie”

Cel zadania:

- Optymalizacja odchowu indycząt rzeźnych z uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb pokarmowych w warunkach produkcji ekologicznej z wykorzystaniem całego ziarna zbóż.

- Zmniejszenie nakładów finansowych ponoszonych na ekologiczny odchów indycząt rzeźnych.

- Ocena wzrostu, wydajności rzeźnej oraz jakości tuszek i mięsa pozyskanych od indycząt żywionych ekologicznie z zastosowaniem znacznego udziału rodzimych zbóż: pszenicy i owsa.

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji wyżej wymienionego zadania będą niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie (http://whibz.ur.krakow.pl/Badania_MRiRW.html) nie później niż do dnia 15 stycznia 2019 r.

Wyniki te będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, w tym rolników i podmiotów działających w sektorze rolnictwa, w szczególności zajmujących się hodowlą i produkcją zwierzęcą.

 

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu Badań Stosowanych
 

Tytuł projektu:
WIELOWARSTWOWA FOLIA NOWEJ GENERACJI DO PRODUKCJI KISZONEK

Numer projektu:
PBS3/B9/30/2015

Termin realizacji projektu:

01.01.2015 r. - 30.06.2018 r.

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Mirosław Kasperczyk
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
e-mail: kl@ur.krakow.pl
telefon: 12/662 43 63

 

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie reżimu technologicznego wytwarzania wielowarstwowej foli dla rolnictwa do produkcji kiszonek o specjalnych właściwościach: zwiększonej barierowości dla tlenu
i wytrzymałości oraz łatwej w recyklingu po okresie użytkowania. Proponowany projekt ma charakter interdyscyplinarny, integrujący dziedziny nauki związane z inżynierią materiałową, w tym wytwarzanie kompozytów polimerowych o unikalnych właściwościach na poszczególne warstwy folii wielowarstwowej o założonych parametrach, inżynierią rolniczą i agrotechniką (produkcja sianokiszonki), inżynierią środowiska (LCA) oraz metodami modelowania. W trakcie realizacji projektu planowana jest ścisła współpraca miedzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Obok jednostek naukowo-badawczych (Zakład Inżynierii Materiałowej GIG i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) głównymi wykonawcami realizującym projekt są przedsiębiorstwa: ERG BIERUŃ-FOLIE Sp. z o. o. i Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o. o.

Słowa kluczowe:
sianokiszonka, folia kiszonkarska

Konsorcjum:

 Centrum naukowo-przemysłowe (CNP)
1. Główny Instytut Górnictwa - Lider 
2. ERG Bieruń - FOLIE Sp. z o.o. - Partner
3. OHZ W Osieku Sp. z o.o. - Partner
4. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Partner

Informacje źródłowe na temat konkursu można znaleźć pod linkiem : http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/iii-konkurs-pbs/

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosownych na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu nr PBS3/B9/30/2015.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu Badań Stosowanych

ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PROGRAMÓW OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH DZIKICH KOTOWATYCH POPRZEZ UTWORZENIE BANKU KOMÓREK I WDROŻENIE DO PRAKTYKI METOD POZAUSTROJOWEJ PRODUKCJI ZARODKÓW”

 

Okres realizacji: 01.02.2015r. – 31.10.2018r.

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B, umowa nr PBS3/B8/16/2015.

Budżet projektu: 2 782 250,00 PLN.

Skład konsorcjum:

- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Lider,

- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

- Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie.

 

Opis projektu: Celem projektu jest wdrożenie biotechnologicznych metod wspomagania rozrodu do programów ochrony zasobów genetycznych dzikich kotowatych. W ramach współpracy
z krakowskim ogrodem zoologicznym zostaną pobrane wycinki skóry dzikich kotowatych oraz kota domowego, a następnie zostanie założona hodowla fibroblastów, które po kilkukrotnym pasażowaniu będą poddane kriokonserwacji i umieszczone w banku fibroblastów. Podjęte zostaną próby zapłodnienia wspomaganego przy użyciu gamet kota domowego jako modelu badawczego oraz próby klonowania somatycznego z wykorzystaniem oocytów kota domowego i fibroblastów
z nowo powstałego banku. Przewidywanym efektem realizacji projektu będzie zwiększenie innowacyjności i efektywności programów ochrony zasobów genetycznych dzikich kotowatych
w szczególności naszych rodzimych populacji rysia i żbika. Dysponowanie w Polsce technikami klonowania z wykorzystaniem komórek dzikich kotowatych umożliwi tworzenie programów ochrony na najwyższym światowym poziomie.

Projekt współfinansowany jest

ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

„TELEDETEKCYJNE OKREŚLANIE BIOMASY DRZEWNEJ I ZASOBÓW WĘGLA W LASACH - REMBIOFOR”

Okres realizacji: 07. 08. 2015 – 31.12.2018 r.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG

umowa grantowa nr BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015

Budżet projektu: 16 133 751 PLN

 

Skład konsorcjum:

 • Instytut Badawczy Leśnictwa - LIDER,
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
 • Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 • Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku,
 • Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie,
 • Instytut Technologii Drewna w Poznaniu,
 • Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej metody określania wybranych cech taksacyjnych drzewostanów oraz nadziemnej biomasy i związanego w niej węgla przy zastosowaniu danych teledetekcyjnych oraz nowoczesnych narzędzi ich przetwarzania. Prace w projekcie podzielone są na następujące zadania:

 • Pozyskanie i przetworzenie danych terenowych oraz teledetekcyjnych.
 • Opracowanie metody inwentaryzacji ilości biomasy drzew i związanego w nich węgla na podstawie danych radarowych.
 • Opracowanie metody inwentaryzacji zapasu, biomasy i wybranych cech taksacyjnych drzewostanów na podstawie wybranych aktywnych metod teledetekcji.
 • Opracowanie metody lokalnej korekty wzorów dendrometrycznych na podstawie danych pozyskanych za pomocą technologii naziemnego skanowania laserowego (TLS).
 • Opracowanie wzorów allometrycznych oraz wskaźników akumulacji biomasy (BEF) umożliwiających przeliczenie miąższości grubizny drzew na biomasę nadziemnej części drzew oraz wielkość związanego w nich węgla.
 • Przygotowania do wdrożenia wyników badawczej fazy projektu.

Metody określania cech drzewostanu, biomasy i węgla będą wykorzystane w planowaniu urządzeniowym i modyfikacji procedur pomiarowych oraz analitycznych zawartych w „Instrukcji urządzania lasu”. Wdrożenie wyników projektu przyczyni się m.in. do:

 • skrócenia czasu prac urządzeniowych, zwłaszcza inwentaryzacji miąższości drzewostanu;
 • większej dokładności w obliczaniu bilansu CO2, biomasy, wielkości etatów;
 • określenia miąższości i cech taksacyjnych dla dowolnego obszaru leśnego;
 • obniżenia kosztów prac urządzeniowych. 
Projekt finansowany ze środków
 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu „Środowisko naturalne rolnictwo
i leśnictwo” BIOSTRATEG                 

STRATEGIA ZAPEWNIENIA I EWALUACJI BAZY TANICH, EFEKTYWNYCH I BEZPIECZNYCH PASZOWYCH SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH  DO PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W OPARCIU O ZASOBY KRAJOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWOCZESNYCH ODMIAN ŻYTA”

 

Okres realizacji: 01.08.2016r. – 31.07.2019r.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, umowa nr BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/2016

Budżet projektu: 27 519 810,00 zł

Skład konsorcjum:

- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – LIDER

- Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

- Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

- Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

- KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

- Blattin Polska Sp. z o.o

- Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS"

- Firma Handlowo-Produkcyjna "Barbara" Sp. z o.o.

- Gospodarstwo Rolne Jan Wujczak

 

 

Opis projektu: Jednym z kluczowych zagadnień współczesnego przemysłu rolno-spożywczego jest zapewnienie nie tylko tanich produktów o wysokiej jakości, ale także bezpieczeństwa łańcucha żywności w Polsce i na rynku wspólnotowym. Żyto posiada ogromny potencjał produkcyjny i coraz częściej potwierdzaną wartość paszową, stanowić zatem może konkurencję dla innych tradycyjnych treściwych surowców paszowych. W tym zakresie żyto ma do spełnienia ważna rolę jako zboże
o najwyższych wskaźnikach odporności na skażenia grzybowe i najniższym koniecznym poziomie agrotechniki związanej z ochroną roślin z użyciem szkodliwych, a zdolnych do przenikania
w łańcuchu żywności na wyższe poziomy pestycydów. Stanowiska uprawy żyta charakteryzują się mniejszym poziomem skażenia gleb co może też przyczynić się do zmniejszonego ryzyka transferu metali ciężkich poprzez żywność. Wszystko to powinno przyczynić się do ogólnej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa w skali makro.

Celem badań jest przetestowania współczesnych odmian żyta w zakresie potencjału plonowania, opłacalności produkcji w porównaniu do innych gatunków zbóż i jego przydatności w żywieniu świń, bydła mlecznego i opasowego. Założonym celem praktycznym jest wzrost produkcji żyta w skali kraju, głównie poprzez poprawę efektywności jego uprawy, oraz zwiększenie zakresu zastosowania poprzez rozpowszechnienie w żywieniu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem świń, ale także drobiu, bydła mlecznego i opasowego. Celem ekonomicznym projektu jest zwiększenie efektywności polskich gospodarstw rolnych poprzez obniżenie kosztów produkcji, a także wzrost produkcyjności
i jakości produktów roślinnych i zwierzęcych. Projekt zrealizowany zostanie w 15 zadaniach badawczych, które charakteryzować się będą silnym wzajemnym powiązaniem metodycznym, materiałowym i wynikowym, dając wspólnie komplet informacji dotyczący potencjalnych możliwości optymalizacji i racjonalizacji wykorzystania gleb lekkich oraz poprawy ekonomicznych wyników produkcji zwierzęcej.

Poza naukowymi i aplikacyjnymi efektami, projekt zakłada też zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i partnerami przemysłowymi.

 

   Projekt finansowany ze środków
 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo
i leśnictwo” BIOSTRATEG 

KIERUNKI WYKORZYSTANIA ORAZ OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

 

Okres realizacji: 16.05.2016r. – 15.05.2019r.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, umowa nr BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016

Budżet projektu: 24 550 063,00 zł

Skład konsorcjum:

- Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy - LIDER

- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

- Stadnina Koni Michałów sp. z o.o.

- Stadnina Koni Janów Podlaski sp. z o.o.

- Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., Zakład Hodowlano-Produkcyjny Stado Ogierów Białka

- "JK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- PARKUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Opis projektu: Ochrona bioróżnorodności, rozwój zrównoważonego rolnictwa oraz ochrona środowiska i zasobów krajobrazowych należy do największych wyzwań stojących przed nauką
i produkcją rolniczą. Przygotowany projekt badawczy realizowany przez konsorcjum, stanowi interdyscyplinarną koncepcję kompleksowych badań związanych z ochroną i wykorzystaniem potencjału rodzimych ras zwierząt w niskonakładowych systemach produkcji ze zwróceniem

szczególnej uwagi na dietetyczne i prozdrowotne właściwości produktów oraz zagospodarowanie terenów przyrodniczo cennych. Głównym celem projektu jest zwiększenie oddziaływania nauk zootechnicznych, biotechnologicznych i ekonomicznych na otoczenie społeczno-gospodarcze
i przyrodnicze poprzez umożliwienie korzystania z najnowszych technologii i rozwiązań z zakresu ochrony zasobów genetycznych zwierząt w celu optymalnego wykorzystania ich potencjału produkcyjnego. Planowane zagadnienia badawcze skoncentrowane są wokół dwóch osi projektu. Pierwszą Oś stanowią zadania badawcze związane przede wszystkim z ochroną bioróżnorodności
ex situ. Badania planowane w ramach drugiej osi projektu dotyczą zagadnień związanych
z praktycznym wykorzystaniem potencjału produkcyjnego zwierząt ras zachowawczych in-situ. Przedstawiony projekt jest spójny z krajowymi i europejskimi strategiami ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, stanowi również istotny wkład w rozwój polskiej nauki w dziedzinach bioróżnorodności, genetyki molekularnej i biotechnologii rozrodu przyczynią się do podniesienia rangi polskiego sektora naukowego na arenie międzynarodowej. Ponadto wdrożenie wyników planowanych badań może mieć kluczowy wpływ na poprawę opłacalności gospodarstw rodzinnych utrzymujących hodowlę ras zachowawczych.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu LIDER

PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH PRZETWORÓW Z KARPIA TYPU „SNACK FOOD” O CHARAKTERZE PROZDROWOTNYM PRZEZNACZONYCH DLA SPORTOWCÓW”

 

Okres realizacji: 01.01.2017r. – 31.12.2019 r.

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER, umowa LIDER/21/0003/L-7/15/NCBR/2016.

Budżet projektu: 1 140 125,00 PLN.

 

 

Opis projektu: Celem projektu jest zaprojektowanie przekąski z karpia o charakterze prozdrowotnym przeznaczonej dla sportowców. Celem jest także zagospodarowanie odpadów (skór) z przemysłu karpiowego, jako substratów do produkcji żelatyny, będącej źródłem bioaktywnych peptydów. Hydrolizaty białkowe, pochodzące ze skór karpia, wykazują działanie przeciwutleniające, więc będą one dodawane do zaprojektowanej przekąski. W związku z tym, że dotychczas nie zidentyfikowano przeciwutleniających biopeptydów pochodzących z żelatyny karpiowej, celem pracy jest ich identyfikacja. Kolejnym etapem projektu jest stwierdzenie wpływu hydrolizatów białkowych z żelatyny karpiowej na status oksydacyjny krwi szczurów doświadczalnych oraz osób uprawiających sport. Udokumentowanie pozytywnego wpływu produktu przez wyniki badań klinicznych, powinno przełożyć się na jego wykorzystanie w profilaktyce chronicznych chorób niezakaźnych. Jednocześnie zainteresowane współpracą firmy, będą mogły lepiej i szerzej wykazać zalety prozdrowotne swoich bezpiecznych produktów i uzyskają przewagę ekonomiczną na rynku. Na podstawie wyników badań klinicznych planuje się wystosowanie wniosku do EFSA, o możliwość stosowania oświadczenia, że wytworzony produkt pozwala redukować stres oksydacyjny w organizmie sportowców. Końcowym celem projektu jest opracowanie pakietu informacji praktycznych (know-how), które będą udostępnione przedstawicielom przemysłu rybnego. Skutkować to będzie wzrostem potencjału gospodarki karpiowej, poprzez wprowadzenie na rynek przetworów z karpia dostępnych przez cały rok.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG

STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA UODPARNIANIA SIĘ CHWASTÓW NA HERBICYDY JAKO ISTOTNY CZYNNIK ZAPEWNIENIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU AGROEKOSYSTEMU”

 

Okres realizacji: 01.06.2017r. – 31.12.2020 r.

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, umowa BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Budżet projektu: 11 613 109,00 PLN.

 

Skład konsorcjum:

- Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy – Lider,

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy,

- Politechnika Poznańska,

- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

- Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie,

- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,

- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,

- BASF Polska Sp. z o.o.,

- Bayer Sp. z o.o.,

- Syngenta Polska Sp. z o.o.

 

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia holistycznej strategii mającej na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych na herbicydy oraz sposobów ich zwalczania (jeśli wystąpiły). Przedmiotem badań będą 4 gatunki chwastów występujących głównie w uprawie zbóż, a mianowicie: miotła zbożowa (Apera spica-venti), wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides), mak polny (Papaver rhoeas), chaber bławatek (Centaurea cyanus). Faza badawcza projektu obejmuje 5 pakietów roboczych:

1) identyfikacja miejsc występowania biotypów chwastów odpornych na herbicydy,

2) analizy molekularne chwastów odpornych na inhibitory ALS i ACCase,

3) biologiczna charakterystyka biotypów odpornych z uwzględnieniem cech umożliwiających ich przeżywalność w agroekosystemie,

4) analiza ekonomiczna strat powodowanych przez biotypy odporne,

5) opracowanie strategii zmniejszającej ryzyko rozprzestrzeniania się biotypów odpornych.

Ponadto w fazie wdrożeniowej projektu zaplanowano działania umożliwiające wdrożenie wyników badań do praktyki rolniczej, a w szczególności upowszechnianie wiedzy, a także opracowanie dokumentacji technicznej internetowego systemu wspomagania decyzji w zakresie zarządzania odpornością (ResiHerb) oraz koncepcji zorganizowania laboratorium diagnostycznego (Centrum Kompetencji) w zakresie odporności chwastów na herbicydy.

 


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań

i Rozwoju w ramach programu strategicznego

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” 

BIOSTRATEG III

„WODA W GLEBIE – MONITORING SATELITARNY W POPRAWIE RETEMCJI WODNEJ PRZY UŻYCIU BIOWĘGLA”

Okres realizacji: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III, umowa nr BIOSTRATEG3/345940/7/2017

Budżet projektu: 7 572 602,00 PLN

Skład Konsorcjum:

- Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – Lider,

- Politechnika Częstochowska w Częstochowie,

- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

- Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,

- Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. w Warszawie,

- New Technology Trade sp. z o.o. w Warszawie.

 

Opis projektu: Celem nadrzędnym projektu jest opracowanie metod monitorowania środowiska za pomocą teledetekcji satelitarnej (satelita SMOS, Sentinel 1). Przyczyni się to do wzrostu efektywności produkcji rolnej w Polsce oraz zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa
w Unii Europejskiej. Monitoring satelitarny poprzez pomiar wilgotności gleby umożliwi również przeciwdziałanie skutkom suszy dostarczając informację o terenach zagrożonych suszą. Dane satelitarne umożliwią również pozyskanie informacji o terenach zagrożonych powodzią. Na podkreślenie zasługuje fakt, że stosowanie technik satelitarnych do obserwacji dystrybucji zasobów wodnych w glebie jest pomysłem unikatowym w skali kraju, a otrzymane dane nie wymagają aproksymacji przestrzennej. Zadania zaplanowane w niniejszym projekcie obejmują również problem niskiej zdolności retencyjnej gleb. W celu jej poprawy zaproponowano domieszkowanie gleb biowęglem. Ponieważ biowęgiel zawiera w sobie dużo węgla organicznego w formie stabilnej jak również substancje mineralne, zastosowany jako dodatek do gleby poprawia jej strukturę przez co wpływa na retencję wody. Ze względu na swoje właściwości, biowęgiel w połączeniu z odpowiednim nawożeniem mineralno-organicznym poprawia nie tylko strukturę ale także jakość i żyzność gleby oraz umożliwia sekwestrację CO2 z ekosystemu. Projekt zakłada również szeroki przekrój badań laboratoryjnych i polowychw celu określenia wpływu biowęgla na parametry fizykochemiczne różnych rodzajów gleb, dzięki czemu będzie możliwy dobór biowęgla o odpowiednich parametrach w zależności od typu gleby. Badania gleb domieszkowanych biowęglem będą również obejmować rejestrację zmian emisji strumienia CO2. Poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii do produkcji biowęgla będzie również możliwa produkcja biowęgla o różnych parametrach np.: porowatości czy powierzchni właściwej. Transfer zdobytej wiedzy oraz upowszechnianie rezultatów badań będzie możliwe dzięki współpracy z Przedsiębiorcami. W projekcie zostanie przygotowany prototyp oprogramowania dla rolników i przemysłu rolnego, który korzystając z danych satelitarnych i naziemnych pozwoli m.in. na ocenę zasobów wodnych w obrębie pola. Ponadto zostanie opracowany prototyp reaktora służący do samodzielnej produkcji biowęgla o parametrach dopasowanych do typu gleby. 

“SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT AND HYDROLOGICAL SECURITY IN V4 GROUP AND UKRAINE”

Okres realizacji: 03.07.2017r. – 02.07.2018r.

Projekt jest finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Visegrad Grant nr 21710373.

Budżet projektu: 45 885,00 EUR

Skład konsorcjum:

- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Lider,

- Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia,

- Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., Czech Republic,

- National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine,

- University of Debrecen, Hungary.

 Głównym zadaniem jest zintegrowanie społeczności V4, a także poprawa jakości oraz bezpieczeństwa gospodarki wodnej w krajach V4 i UA poprzez stworzenie innowacyjnego programu nauczania dla młodych ludzi. Studenci V4 będą mieli okazję współpracować razem i przekazywać wiedzę swoim ukraińskim kolegom. Innym ważnym celem jest stworzenie aktywnego zespołu badawczego V4, który mógłby dzielić się doświadczeniami i stać się silnym głosem we Wspólnocie Europejskiej.

 

Konferencja „IV Forum Green Smart City – Głos nauki w walce ze smogiem”

Okres realizacji: 03.09.2018 r. – 15.12.2018 r.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Budżet konferencji: 30 890,00 PLN

 

Konferencja „IV Forum Green Smart City – Głos nauki w walce ze smogiem” odbędzie się w dniach 19 – 20.11.2018 r. w Krakowie. Jest to wydarzenie na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze i inteligentne miasta dopasowane do potrzeb mieszkańców. Podczas konferencji chcielibyśmy porozmawiać m.in. o tym jak podnieść efektywność energetyczną polskich domów, jak nie pogłębić zjawiska ubóstwa energetycznego oraz czy program elektromobilności jest dobrą odpowiedzią na zły stan powietrza, a także jak zachęcić mieszkańców do przesiadania się z samochodów do komunikacji zbiorowej. Konferencja przeprowadzona będzie w formule paneli dyskusyjnych, poprzedzonych referatami wprowadzającymi. Do udziału w nim zaproszeni zostaną reprezentanci władz województw, miast i gmin co najmniej Polski oraz eksperci i naukowcy z krakowskich oraz międzynarodowych instytucji. Ze względu na to, iż kluczową sprawą jest, aby wiedza o szkodliwości złej jakości powietrza dotarła do jak największej liczby mieszkańców naszego miasta Krakowa i województwa małopolskiego, panele dyskusyjne dotyczyć będą (między innymi) sposobów edukowania lokalnych społeczności w zakresie: walki ze złym stanem powietrza, transportu ekologicznego oraz jak poradzić sobie z problemem stosowania niskiej jakości opału. 

 

Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies